fbpx

Ułatwienia dostępu

pozyczka branzowa covid19

Pożyczka Branżowa COVID-19

Wniosek o Pożyczkę Branżową wraz z załącznikami będzie dostępny u Pośredników Finansowych od 01.02.2021 r.

Kto może skorzystać?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.), z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisane do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, których przeważającym przedmiotem działalności przed 01.01.2020 rokiem oraz w dniu złożenia wniosku o pożyczkę jest działalność odpowiadająca przynajmniej jednej z wymienionych PKD (patrz: Lista kwalifikujących się kodów PKD), zainteresowanych sfinansowaniem ze środków Pożyczki Branżowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Dolnego Śląska przeznaczonej na rozwój firmy w ramach wymienionych PKD w “Lista kwalifikujących się kodów PKD”.

Działalność prowadzona przez Przedsiębiorcę spełniającego wszystkie warunki opisane powyżej ucierpiała z powodu COVID-19.

Niezbędnym jest opisanie we Wniosku o Pożyczkę Branżową okoliczności wskazujących na negatywny wpływ epidemii COVID-19 na działalność MŚP uwzględniając m.in. takie zdarzenia gospodarcze jak:

 1. spadek przychodów ze wskazaniem kwot i okresów,
 2. utratę klientów, dostawców
 3. okres ewentualnego zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w 2020 r. itp.

Lista kwalifikujących się kodów PKD:

 1. 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 2. 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 3. 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 4. 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 5. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 6. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 7. 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 8. 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 9. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 10. 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 11. 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 12. 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 13. 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 14. 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 15. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 16. 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 17. 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 18. 93.12.Z - Działalność klubów sportowych
 19. 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 20. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 21. 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 22. 93.29.A - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 23. 93.29.B - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Środki  Pożyczki Branżowej muszą być przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych lub inwestycyjno - obrotowych czyli: 

 1. nakładów inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 2. innych wydatków, powiązanych z przedmiotową inwestycją (np. remonty, zakupy środków rzeczowych o okresie użytkowania do roku lub o niskiej cenie jednostkowej), przy czym wartość wydatków na cele obrotowe powiązane z przedmiotową inwestycją może stanowić maksymalnie 30% wartości pożyczki

Maksymalna kwota:

3.000.000 PLN

Maksymalny okres spłaty:

84 miesiące

Sposób spłaty:

Raty kapitałowo–odsetkowe miesięczne równe lub malejące.

 • możliwość udzielenia maksymalnie 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału*
 • możliwość udzielania maksymalnie 6-miesięcznego zawieszenia („wakacji”) w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych* w tym przypadku miesięczny monitoring MŚP, czyli zdolności do obsługi zadłużenia w przyszłości

*może wydłużyć okres spłaty pożyczki

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Jeśli już zdecydowałeś się na pożyczkę i wiesz, że spełniasz określone wymagania, zacznij działać! Złóż wniosek u jednego z aktualnych Regionalnych Pośredników Finansowych (RPF). Wcześniej jednak sprawdź, w jakich miastach obejmujących województwo dolnośląskie działają biura RPF i nawiąż bezpośredni kontakt.

Warunki Finansowe dla MŚP:

Oprocentowanie Jednostkowych Pożyczek:

 1. zmienne, na warunkach rynkowych z zastosowaniem stopy referencyjnej stanowiącej sumę obowiązującej stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie stosowanej przez Pośrednika Finansowego metodologii oceny ryzyka lub na zasadach  korzystniejszych niż rynkowe  zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis*;
 2. na podstawie regionalnego programu pomocowego jako aktu prawa miejscowego (uchwała Sejmiku Województwa)*
 3. na podstawie przepisów notyfikowanych KE jako program pomocowy, zgodny z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 2 lub ust. 3 TFUE, przyjętych w celu przeciwdziałania COVID-19*

Zasady oprocentowania i wysokości obligatoryjnego wkładu własnego zostaną określone po ukazaniu się aktów prawnych opisanych w pkt 2 i 3.

Obligatoryjne Zabezpieczenie:

Weksel in blanco, pozostałe zabezpieczenia zgodnie z § 16 Regulaminu udzielania Pożyczek Branżowych

Pozostałe warunki dla MŚP:

Wkład własny MŚP:

Wniesienie wkładu własnego przez MŚP nie jest obligatoryjne, natomiast wartość wniesionego wkładu własnego wpływa na wysokość oprocentowania pożyczki:

 1. poniżej 10% wkład własny MŚP w stosunku do wartości pożyczki - oprocentowanie pożyczki rynkowe,
 2. 10-20% wkład własny MŚP stosunku do wartości pożyczki - oprocentowanie pożyczki w wysokości stopy bazowej (przyjętej na dzień podpisania Umowy Pożyczki Branżowej i aktualizowanej w trakcie jej trwania) - oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,
 3. powyżej 20% wkład własny MŚP stosunku do wartości pożyczki - oprocentowanie pożyczki w wysokości ½ stopy bazowej ( przyjętej na dzień podpisania Umowy Pożyczki Branżowej i aktualizowanej w trakcie jej trwania) - oprocentowanie pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Termin wydatkowania i sposób udokumentowania wydatkowania pożyczki:

Z Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy MŚP ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Wydatkowanie środków Pożyczki następuje zgodnie z Biznes Planem i/lub harmonogramem realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż  180 dni od dnia wypłaty całkowitej kwoty Pożyczki, przy czym termin 180 dni określa datę do której mogą być wystawiane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. W uzasadnionych, indywidulanych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni.

 1. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana Pożyczka, jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego wystawiona nie wcześniej niż w dniu złożenia Wniosku o Pożyczkę.
 2. Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie.

W przypadku braku rozliczenia umowy pożyczki (pożyczki i wkładu własnego) wynikającego z niedostarczenia wymaganych dokumentów przez MŚP, o których mowa w pkt 1. lub braku akceptacji przez Pośrednika Finansowego przedstawionych dokumentów, Pośrednik Finansowy jest zobligowany do zmiany oprocentowania Pożyczki z warunków korzystniejszych niż rynkowe na warunki rynkowe obowiązujące w dniu zawarcia umowy Pożyczki z mocą obowiązującą od dnia podpisania umowy Pożyczki oraz wypowiedzenia  umowy Pożyczki Branżowej.

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu:

1. Wykluczenia podmiotowe 

a) MŚP, które rozpoczęły działalność po 31.12.2019 r.,
b) MŚP, które są podmiotami, w stosunku do których Pośrednik Finansowy lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Umowy.
c) MŚP, który na dzień złożenia wniosku zalega z ZUS i/lub podatkami przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.
d) MŚP lub podmiot z nim powiązany, któremu wcześniej udzielono Pożyczki Branżowej.

2. Wykluczenia przeznaczenia pożyczki

Pożyczka Branżowa nie może być przyznana na:
a) finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją,
b) spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych,
c) finansowanie zakupu nieruchomości,
d) spłaty pożyczek, kredytów, rat leasingowych,
e) refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki Branżowej,
f) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych, z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów,
g) finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
h) finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi,
i) finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
j) finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
k) finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach.

Liczba udzielonych pożyczek dla jednego MŚP:

Jedna pożyczka. Zaangażowanie kapitałowe DFR w produktach finansowych oferowanych w ramach wszystkich umów o pośrednictwo finansowe nie może przekroczyć 4.000.000,00 zł.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.