fbpx

Pożyczki na Rozwój

Wsparcie można uzyskać u naszych partnerów:

Kto może skorzystać?

Mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów załącznika nr I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.) z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzący działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, wpisany do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS przed 01.01.2020 r., zmagający się ze skutkami wywołanymi epidemią Covid 19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją, a w szczególności działający w branżach istotnych dla regionu, m.in. turystyka, usługi noclegowe, gastronomia.

POŻYCZKA OBROTOWA (PO)

Środki z Pożyczki Obrotowej pozyskane w ramach programu Pożyczki na Rozwój zgodnie z obowiązującymi warunkami muszą zostać wykorzystane na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe.

POŻYCZKA INWESTYCYJNA (PI)

Środki z Pożyczki Inwestycyjnej pozyskane w ramach programu Pożyczki na Rozwój zgodnie z obowiązującymi warunkami muszą zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności)

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.