fbpx

Ułatwienia dostępu

faq 2

Najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo, w trosce o jak najlepszą jakość obsługi Klienta i kontaktu z nami, przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania, które mogą pojawić się na różnych etapach współpracy. Prosimy o wybranie interesującej kategorii, a następnie przejście do listy pytań.

POŻYCZKI NA ROZWÓJ

Produkt finansowy dedykowany jest dla MŚP, którzy ucierpieli w wyniku pandemii wywołanej COVID-19, a w jego skład wchodzą Pożyczka Obrotowa (PO) oraz Pożyczka Inwestycyjna (PI).

Badanie powiązań osobowych i kapitałowych, kiedy przedsiębiorstwo jest powiązane, a kiedy partnerskie? Zagadnienie istotne z punktu widzenia PF przy analizie wniosków i prawidłowości zakwalifikowania MŚP.

Zasady i przesłanki mające wpływ na ustalenie statusu MŚP uregulowane zostały w szczególności w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1).

DFR zauważa, iż temat ten został szczegółowo omówiony w trakcie szkolenia dla PF w Rudzie Sułowskiej, które odbyło się w dniach 25-26.01.2023 r., a z którego to szkolenia PF udostępniona została prezentacja. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały przykłady powiązań pomiędzy przedsiębiorcami, mające znaczenie dla ustalenia statusu MŚP. Poniżej dodatkowo przedstawiamy przykład powiązań na przykładzie spółki cywilnej:

PRZYKŁAD: O wsparcie wnioskuje spółka cywilna, w której dwóch właścicieli posiada po 50% udziałów. Jeden ze wspólników posiada również 50% w innej spółce cywilnej. Oba przedsiębiorstwa są zlokalizowane w tej samej siedzibie, dane kontaktowe obu spółek są tożsame, przedmiotem ich działalności jest podobna branża, strona internetowa zawiera informację o ścisłej współpracy obu przedsiębiorstw na różnych etapach świadczenia usług. We wskazanym przykładzie zachodzą wzajemne relacje wskazujące, że ww. przedsiębiorstwa należałoby uznać za powiązane.

Jak podejść do przedsiębiorcy, który na dzień 01.01.2020 r. prowadził działalność, ale po tej dacie zawiesił ją (np. na czas pandemii), a przed złożeniem wniosku o pożyczkę odwiesił ją – czy w tym wypadku jest zachowana ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej?

Działalność wykonywana do osiągnięcia założonego przez podmiot celu jest tradycyjnie uznawana za działalność gospodarczą wykonywaną w sposób ciągły. Ciągłość działalności ma świadczyć o względnie stałym zamiarze jej wykonywania. Dla zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku. Powinna to być działalność stała, planowa (celowa), przy czym obojętne jest, czy plan obejmuje dłuższy czy krótszy okres. Nie jest natomiast wymagane nieprzerwane prowadzenie działalności.  Planowe i celowe przerwy w działalności, uzależnione od jej charakteru, koniunktury, warunków pracy nie mają istotnego znaczenia, jeżeli nie oznaczają definitywnego zaprzestania prowadzenia działalności. Każdy przypadek zawieszenia działalności gospodarczej wymaga indywidualnej analizy.

 

W nawiązaniu do zadanego pytania należy jednak ocenić, czy przedsiębiorca, który skorzystał z instytucji zawieszenia jej prowadzenia, spełnia pozostałe przesłanki udzielenia pożyczki. W tym zakresie zadać należy pytanie: Czy jeśli w okresie występowania pandemii COVID-19 działalność gospodarcza była zawieszona, to czy można w ogóle rozważać, że dany MŚP dotknięty został negatywnymi skutkami pandemii (która to okoliczność jest przesłanką pozytywną do skorzystania z pożyczki)? Na tak postawione pytanie odpowiedź w ocenie DFR jest negatywna.

Jak traktować przedsiębiorcę, który przed 01.01.2020 r. prowadził jednoosobową działalność, a po 01.01.2020 r. przekształcił się w spółkę kapitałową? W jakich przypadkach możemy to traktować jako ciągłość, a w jakich jako nową działalność w kontekście kryteriów dostępowych do produktu?

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych zastosowanie znajdzie art. 5842  KSH:

„§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

  • 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (…)”.

 

Zasadniczym skutkiem przekształcenia jest przede wszystkim przejście na spółkę przekształconą wszelkich praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego. Nadmienić należy, że na zasadzie art. 58413 KSH przewidziano, iż osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 KSH (a więc przedsiębiorca przekształcany), odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres 3 lat, licząc od dnia przekształcenia.

 

Od opisanych powyżej skutków prawnych przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy odróżnić sytuację, w której na nowo założoną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesiony zostanie poprzez aport majątek innego przedsiębiorstwa lub ZCP (lub jej części). W takiej sytuacji formalnie nie mamy do czynienia z tym samym przedsiębiorcą, którego majątek został wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lecz z nowym podmiotem jakim jest właśnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co z przedsiębiorcą, który w momencie brania Pożyczki Obrotowej był w obszarze preferencji, a po jej udzieleniu zrezygnował z tej działalności?

W umowie zawartej z PF określony został obszar preferencji ze względu na rodzaj PKD. Przesłanka dotycząca tzw. „preferencji” analizowana jest przez PF na moment badania wniosku o udzielenie pożyczki oraz moment podpisywania umowy w tym zakresie. Umowa z PF nie zawiera regulacji nakładającej na PF podstawę/obowiązek do weryfikowania tego aspektu na etapie realizowania umowy (po jej zawarciu).

 

Na marginesie zaznaczyć należy, że choć hipotetycznie możliwe jest, że pożyczkobiorca po otrzymaniu pożyczki i w okresie realizacji umowy dokona wykreślenia PKD, które stanowiło podstawę udzielenia mu pożyczki przez PF z uwagi na obszar preferencji, to jednak doświadczenie życiowe pozwala na przyjęcie, że co do zasady przedsiębiorcy nie dokonują ograniczeń w zakresie PKD, ale rozszerzają profil prowadzonej działalności.

Czy inwestycja realizowana z Pożyczki Inwestycyjnej musi być zlokalizowana tylko na terenie woj. dolnośląskiego – w dokumentacji do produktu takiego wykluczenia nie znaleźliśmy?

Zgodnie postanowieniami umowy o pośrednictwo finansowe, PF zawiera umowy z wybranymi MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzącymi działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego. Dla oceny kwalifikowalności MŚP do ww. pożyczki wymagane jest więc posiadanie siedziby lub rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska - w jednej z ww. form lub w innej postaci. Umowa nie wymaga przy tym, by inwestycja finansowana DPRI była zlokalizowana na terenie województwa dolnośląskiego.

Czy wkładem własnym Pożyczkobiorcy przy PI może być dotacja – przy założeniu, że cel jest finansowany w części z pożyczki, a w pozostałej części z dotacji i te kwoty się nie nakładają?

Mając na uwadze zabezpieczenie interesów DFR należy przyjąć, że dotacja nie jest wkładem własnym. Taka dotacja co do zasady nie została w całości rozliczona i mogą wystąpić przesłanki do jej zwrotu i nie upłynął także okres trwałości projektu w ramach której dany podmiot otrzymał dotację. W ocenie DFR w takich okolicznościach dotacja nie może stanowić wkładu własnego Pożyczkobiorcy.

W jaki sposób będzie liczony limit szkodowości (20%), czy dla całości kontraktu (konsorcjum) czy dla każdego z PF osobno dla wartości pobranych środków?

Limit szkodowości liczony jest dla członków składających się na konsorcjum, a nie z osobna dla każdego z członków konsorcjum.

Czy istnieje możliwość sfinansowania z Pożyczki Inwestycyjnej modernizacji obiektu Pożyczkobiorcy zmierzającego do zmniejszenia zużycia energii przez obiekt, tym samym kosztów obsługi – ocieplenie ścian, wymiana/docieplenie dachu, modernizacja instalacji co i cwu z zastosowaniem pomp ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej itp.? Czy może to też być inwestycja w obcy środek trwały?

Jednoznaczna odpowiedź na zadane pytania nie jest możliwa bez szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego.

 

Wskazać należy ogólnie, że umowa zawarta z PF  (§10 ust 9 Umowy oraz treść załącznika nr 1) stanowi, że pożyczka może być udzielona tylko na wydatki inwestycyjne, a przez nie należy rozumieć nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) z uwzględnieniem pozostałych wyłączeń określonych w załączniku nr 1 do umowy. Ustalenie w danym wypadku, czy wydatek jest przeznaczony na rzeczowe aktywo trwałe i jednocześnie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzić może do wniosku, że finansowanie takiego celu (modernizacja lub zakup aktywa trwałego) jest dopuszczalne. Co do zasady omawiany produkt może być przeznaczony na wydatki związane z nabyciem, przebudową, rozbudową, rekonstrukcją (tj. odtworzeniem/odbudowanie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych), adaptacją lub modernizacją rzeczowych aktywów trwałych. Ocena w tym zakresie dokonywana jest każdorazowo przez PF.

Czy istnieje możliwość udzielenia finansowania ze środków Pożyczek na Rozwój zakupu dokumentacji konstrukcyjnej jako „know how”? Wątpliwości PF budzi możliwość sfinansowania środkami z PnR zakupu dokumentacji konstrukcyjnej, gdyż w ocenie PF dokumentacja konstrukcyjna nie stanowi ani środków trwałych, ani wartości niematerialnych i prawnych.

W ocenie DFR wątpliwości przedstawione przez PF w zapytaniu są zasadne. Pojęcie „know how” nie jest ściśle określone w polskim prawie. Abstrahując od samych wątpliwości związanych z zakwalifikowaniem „dokumentacji konstrukcyjnej” jako środka niematerialnego i prawnego, brak jest również w ocenie DFR możliwości obiektywnego zweryfikowania wartości ww. dokumentacji.

 

Niezależnie od przedstawionego stanowiska DFR (które nie jest wiążące dla PF) zaznaczyć należy, iż to na PF ciąży obowiązek właściwego zweryfikowania podmiotu ubiegającego się o udzielenie finansowania (gdyż finalnie to pośrednik ponosi odpowiedzialność finansową za niewłaściwe zweryfikowanie warunków, na jakich ma zostać danemu podmiotowi udzielona pożyczka), przy uwzględnieniu, że każdy wniosek o pożyczkę powinien być poddany indywidualnej analizie przez PF.

Czy wkładem własnym Pożyczkobiorcy może być fundament, stanowiący część całej inwestycji, której dalsza część ma zostać sfinansowana z pożyczki?

Zgodnie z treścią umowy PnR MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej 10 % (dziesięć procent) wartości brutto finansowanego przedsięwzięcia.
W ocenie DFR możliwa jest sytuacja, że pożyczkobiorca składa wniosek o pożyczkę w momencie, gdy inwestycja budowlana została już rozpoczęta i/lub poniesiono już jakieś koszty związane z jej przygotowaniem. Wykonane już prace budowlane mogą zatem zostać zakwalifikowane jako wkład własny, ale wkładem w tym wypadku będzie nieruchomość, której wartość zwiększona jest o wartość fundamentu. W ocenie DFR, na potrzeby analizy inwestycji i poczynionych kosztów PF winien wysłać rzeczoznawcę majątkowego, który na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentów (np. kosztorys budowy, projekt budowlany, dokumenty księgowe) oceni obecną wartość nieruchomości (tj. wraz ze zrealizowanymi już pracami w zakresie np. fundamentu) oraz docelową jej wartość po zakończeniu inwestycji. Ostateczna ocena w tym zakresie dokonywana winna być jednak każdorazowo przez PF, na podstawie indywidualnych okoliczności przedstawionych w danym wniosku o pożyczkę.

DUŻA REGIONALNA POŻYCZKA INWESTYCYJNA

Pożyczka inwestycyjna dla firm udzielana jest tym przedsiębiorstwom, które potrzebują dodatkowych środków na rozwinięcie działalności i złożą wniosek o wsparcie finansowe. Jeżeli więc masz w planach zwiększyć produkcję, oferować nowe produkty/usługi, to pożyczka na inwestycję jest rozwiązaniem dedykowanym właśnie Tobie.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie dotyczące Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej: zgodnie z zapisami w „Opisie produktu finansowego” wymagany wkład własny MŚP powinien stanowić co najmniej 5% lub 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia. W kontekście tego zapisu jak powinno, w Państwa ocenie, wyglądać rozliczenie wydatków przedstawione przez MŚP? Czy udokumentowanie przez Pożyczkobiorcę poniesionych wydatków ma dotyczyć tylko pożyczki, czy całej inwestycji? Pytanie wydaje się być zasadne np. w sytuacji, gdy: - wartość netto inwestycji jest zdecydowanie wyższa niż kwota udzielonej pożyczki, - inwestycja polega na pracach budowlano/remontowo/modernizacyjnych, które po pierwsze mają długi okres realizacji, a po drugie mogą być prowadzone systemem gospodarczym, - cena netto inwestycji (np. zakup maszyny) w momencie składania wniosku o pożyczkę będzie wyższa niż kwota widniejąca na fakturze przedłożonej do rozliczenia (ale kwota wynikająca z faktury będzie wystarczająca do rozliczenia kwoty pożyczki). Przykład: wartość netto inwestycji – 500.000,00 zł wkład własny – 5% tj. 25.000,00 zł kwota pożyczki – 450.000,00 zł kwota netto na fakturze – 485.000,00 zł

Mając na uwadze istotę Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej, pożyczka udzielana jest w określonej kwocie na potrzeby finansowania wskazanego we wniosku przedsięwzięcia. PF, badając zasadność rozdysponowania przez pożyczkobiorcę środków z pożyczki, powinien badać zatem czy udzielona kwota pożyczki została przeznaczona na powyższy cel [finansowanie inwestycji]. Badanie to powinno sprowadzać się do analizy dokumentów rozliczeniowych/ faktur do kwoty udzielonej pożyczki.

W sytuacji więc, gdy wartość inwestycji przekracza kwotę udzielonej pożyczki, a z dokumentów przedstawionych przez pożyczkobiorcę wynika, iż została ona rozdysponowana w sposób prawidłowy, PF nie ma obowiązku żądania od pożyczkobiorcy przedstawiania kolejnych dokumentów rozliczeniowych związanych z wartością inwestycji. Z drugiej też strony, w tego rodzaju sytuacji pożyczkobiorca nie ma obowiązku udostępniania tych dokumentów pośrednikowi.
Niezależnie od powyższego, PF powinien uzyskać od pożyczkobiorcy potwierdzenie wniesienia wkładu własnego na poczet realizowanej inwestycji.

Zwracam się z prośbą o przesłanie wytycznych do rozliczania pożyczek z DRPI. Od jakiej daty można uznać wydatki do rozliczenia wkładu własnego oraz kwoty pożyczki? Czy wydatki poniesione po dacie złożenia wniosku, ale przed podpisaniem umowy mogą być uznane jako poniesiony wkład własny?

Zgodnie z Umową o pośrednictwo finansowe (§ 9 ust. 11) oraz Opisem produktu finansowego DRPI (pkt 6 ppkt j), MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego do finansowanego ze środków pożyczki przedsięwzięcia.  Umowa nie określa terminu poniesienia przez MŚP wydatków na pokrycie wkładu własnego, ale wskazuje jego minimalny udział procentowy w całkowitej wartości przedsięwzięcia, z czego można wnioskować, że przedsięwzięcie stanowić powinno wyodrębnioną całość o ustalonej wartości. W przypadku, gdy MŚP przed zawarciem umowy pożyczki przedłoży Pośrednikowi Finansowemu dowody potwierdzające poniesienie wydatków związanych z przedsięwzięciem, jakie ma być finansowane ze środków pożyczki, Pośrednik Finansowy powinien ocenić, czy poniesione wydatki finansują niezbędny element składowy planowanej inwestycji, np. zapłacona wcześniej zaliczka na zakupy mieszczące się w deklarowanym we wniosku celu inwestycyjnym niewątpliwie stanowi wkład własny. MŚP swoje zobowiązania z tytułu zapewnienia wkładu własnego do realizowanej inwestycji mogą spełniać poprzez wydatkowanie własnych środków zarówno przed, jak i po podpisaniu umowy pożyczki, natomiast kwalifikacja tych wydatków do wkładu własnego w ramach rozliczenia wymaga oceny pod kątem konieczności ich poniesienia dla zrealizowania celu określonego w umowie o udzielenie DRPI.

W przypadku pożyczek DRPI na finansowanie wartości niematerialnych i prawnych - czy mamy taki katalog wartości niematerialnych i prawnych akceptowanych dla tej pożyczki?

Nie ma takiego katalogu. Wydatek musi być związany z celem inwestycji (zgodny z pkt 4 i 5 w Opisie Produktu).

Spółka X realizuje projekt badawczy w ramach działania 1.1.1 PO (nr projektu POIR.XXX).W ramach kosztów kwalifikowanych projektu spółka odliczać będzie miesięczny koszt amortyzacji ŚT (maszyny), na zakup maszyny spółka chce zaciągnąć pożyczkę w ramach Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej. Czy w związku z powyższą sytuacją, czyli zakupem maszyny w ramach pożyczki, której środki pochodzą z RPO (określone w regulaminie udzielania pożyczek jako środki krajowe), jednak mające charakter bezdotacyjny i udzielane na zasadach rynkowych, można mówić o wystąpieniu podwójnego finansowania??. Co istotne, Spółka spłacać będzie pożyczkę ze środków własnych a nie z dotacji w ramach POIR, we Wniosku o dofinansowanie w ramach POIR spółka odliczać będzie tylko odpis amortyzacyjny za wykorzystywanie maszyny do prowadzenia badań w ramach projektu i do miesięcznego odpisu amortyzacyjnego otrzymywać będzie 80% dofinansowania z POIR (Spółka w ramach realizowanego projektu POIR nie otrzymuje dofinansowania do zakupu środka trwałego).

Analiza przesłanego fragmentu dokumentacji projektowej wskazuje, iż w ramach POIR przewidziano sytuację pojawienia się innych źródeł finansowania kosztów projektu, precyzując zasady m.in. wnoszenia wkładu własnego tj. określając, iż nie może on pochodzić ze środków publicznych. Literalne odczytanie §1 pkt 18 wzoru umowy o dofinansowanie wskazuje więc, że ze środków z pożyczki DRPI (środki publiczne post-Jeremie) nie można sfinansować wkładu własnego. W naszej opinii nie mamy więc do czynienia z kwestią wystąpienia podwójnego finansowania ale z zasadami wnoszenia wkładu własnego do projektu. Kwestia łączenia różnych strumieni środków publicznych przy finansowaniu wydatków w projekcie od początku budziła szczególne zainteresowanie i wątpliwości KE (wyrażane już w ramach perspektywy 2007 – 2013) i niesie za sobą ryzyko problemów z rozliczeniem dotacji. Ze względu na fakt otrzymania dotacji z NCBiR (w ramach POIR), której wydatkowanie nakłada na Beneficjenta szereg obowiązków, ostateczna interpretacja dotycząca zaakceptowania źródeł finansowania wkładu własnego leży po stronie NCBiR i tam należy zgłosić się z pytaniem.

Mój klient (mały przedsiębiorca), prowadzący dotychczas działalność w zakresie recyklingu, planuje rozpoczęcie nowej działalności - skup marihuany przemysłowej (zwanej też potocznie leczniczą) i wytwarzanie na jej bazie produktów: kannabidiol (CBD) w formie olejku - w Polsce został zarejestrowany do leczenia spastyczności mięśni w stwardnieniu rozsianym, - olej i białko konopne, odpady z łodyg i łuski z nasion - wartościowy składnik pokarmu zwierząt hodowlanych. Klient wspomina zarówno o pożyczce obrotowej, jak i inwestycyjnej. I tu zwracam się z prośbą o interpretację do Państwa – w metrykach produktów jest wspomniane, że nie można finansować m.in. wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych czy prekursorów, natomiast jak to się ma do działalności „leczniczej”, wspomnianej przez klienta? (problem zapewne jest szerszy i dotyczy interpretacji tego typu produktów) Czy PF, jako pośrednik, może finansować zakup tego typu produktów w ramach Regionalnej Pożyczki Obrotowej czy budowę hali magazynowej w ramach Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjne.

Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek DPRI oraz RPO [§ 9 ust. 5 pkt 5 obu umów o pośrednictwo finansowe] – „pożyczka może zostać udzielona przez Pośrednika Finansowego na rzecz MŚP z przeznaczaniem wyłącznie na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz [m. in.] finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera [m. in.] środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.” Zarówno definicje w/w wyrobów, tj. środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, jak i regulacje dotyczące możliwości ich wytwarzania czy wprowadzania ich do obrotu na terenie Polski, przy zakwalifikowaniu ich jako produktów leczniczych, znajdują się w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 3 ustawy, stosuje się ją do produktów leczniczych, które są środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie – prawo farmaceutyczne, a także – do substancji chemicznych i ich mieszanin, które są prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Ustawa dopuszcza ich wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu w zakresie, w jakim są one produktami leczniczymi, jednakże fakt, iż w/w produkty zostaną zakwalifikowane jako produkty lecznicze o takich właśnie właściwościach nie powoduje, iż przestają one być – z zasady - środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi czy prekursorami według ich właściwości fizykochemicznych. Analizując opis produktu finansowego dotyczący obu umów [DPRI, RPO] i zacytowane wyżej postanowienie o wyłączeniu spod finansowania pożyczkami – obie umowy w tym zakresie brzmią jednoznacznie i nie zawierają dalszych postanowień dotyczących możliwości zakwalifikowania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów jako produktów czy wyrobów [leczniczych czy medycznych], których wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu może zostać poddane finansowaniu. Mimo, iż działalność tego rodzaju może być prowadzona na warunkach określonych w obowiązujących przepisach. Niezależnie jednak od tego, czy przepisy dopuszczają prowadzenie tego rodzaju działalności i zważywszy na reguły dotyczące udzielania pożyczek DPRI i RPO, które wykluczają jednoznacznie możliwość finansowania działalności związanej z „wytwarzaniem, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu przez producenta lub importera [m. in.] środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów” – zasadnym jest uznanie, iż planowana przez wnioskodawcę działalność objęta jest w/w wykluczeniem i nie może być finansowana ze środków żadnej z wnioskowanej pożyczki.

W opisie produktu jest zapis, że oprocentowanie jest rynkowe, oparte na stopie referencyjnej. Co w sytuacji, gdy marża ustalana w toku procedowania wniosku w toku uwzględniania wartości zabezpieczenia (np. kwota pożyczki 100 tys. zł a wartość nieruchomości 400 tys. zł) nakazuje zastosować marże na poziomie 0,6 lub 0,7, co da w konsekwencji wartość oprocentowania poniżej 2,85 lub 5,85? Czy będzie to dopuszczalne i czy stanowić to będzie pomoc de minimis czy nie?

Faktem jest, że stawka marży 100 pb nie jest jedyną przewidzianą przez Komunikat i istnieją takie sytuacje,
w których marża może być mniejsza – wtedy, gdy poziom zabezpieczeń jest standardowy z wysokim ratingiem (75 pb), albo wysoki z co najmniej dobrym ratingiem (60/75 pb), a zarazem wskazuje się, że Komunikat stanowi punkt początkowy analizy.
Jednakże, stosowanie co najmniej marży w wysokości 100 pb jest zasadą według Komunikatu (‘Zazwyczaj do stopy bazowej dodaje się 100 punktów bazowych’). Ewentualne błędne zastosowanie niższej marży zasadniczo będzie wiązać się z udzieleniem korzyści, a przy spełnieniu innych warunków pomocy, udzieleniem pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Taka pomoc nie mogłaby być uznana za pomoc de minimis, bowiem DFR nie wprowadził (jeszcze) programu pomocowego używającego pomocy de minimis. Sam fakt, że pomoc byłaby kwotowo niewielka, nie sprawiałby że rozporządzenie nr 1407/2013 mogłoby być zastosowane/. Gdyby Pośrednik Finansowy zasadnie zastosował mniejszą marżę, to w ogóle nie byłoby pomocy (stawka byłaby rynkowa). Gdyby zastosował błędnie – nastąpiłaby korzyść na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE. Udzielenie mniejszej marży jest więc obciążone ryzykiem.

Skoro zatem standardowy (normal) poziom zabezpieczeń powinien być rozumiany jako „poziom zabezpieczeń, jakiego zwyczajowo wymagają instytucje finansowe z tytułu gwarancji dla udzielanych kredytów (Normal collateral should be understood as the level of collateral normally required by financial institutions as a guarantee for their loan)”, a Fundusz już standardowo wymaga określonych zabezpieczeń oraz ew. zabezpieczeń przyjętych u danego PF, to zastosowany w konkretnym przypadku poziom zabezpieczeń powinien być wyraźnie wyższy , aby kwalifikować się jako ‘wysoki’ poziom zabezpieczeń. W przypisie 6 do Komunikatu sugeruje się również, że ‘wysoki’ poziom zabezpieczeń to taki, który dałby razem z masą upadłościową zaspokojenie wierzytelności co najmniej w 70% albo wyższe, w kontraście do LGD poniżej 30%.

Czy w momencie zmiany wysokości stopy bazowej (w trakcie trwania okresu spłaty pożyczki) istnieje konieczność aktualizacji oprocentowania pożyczki? Stopa referencyjna obliczana jest przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej w momencie podpisania umowy, ale czytając Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych nie jestem pewny czy stopa bazowa jest stała przez cały okres spłaty pożyczki.

Pośrednicy zobowiązani są stosować w udzielanych pożyczkach oprocentowanie rynkowe na ogólnych zasadach określonych w Opisie produktu finansowego.
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Umowy o pośrednictwo finansowe (dla RPO, DRPI), stanowiącego jej integralną cześć, w pkt 7 a) „Oprocentowanie”, wskazano iż:

  • Pośrednik Finansowy udziela RPO (odpowiednio: DRPI) na rzecz MŚP na warunkach rynkowych (szczegółowe dane zawiera Tabela nr 1 powyżej),
  • wysokość oprocentowania RPO (odpowiednio: DRPI) jest rynkowa i powiązana z metodą ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych wynikającą z Komunikatu Komisji (2008/C 14/02) oraz aktualną stopą bazową dla Polski, opublikowaną w aktualnym Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajdującym się pod adresem:
  • ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html,
  • zmiany przepisów, o których mowa w pkt. a. ppkt ii lub wysokości stopy bazowej lub wejście w życie nowych uregulowań prawnych w zakresie sposobu ustalania wysokości stopy referencyjnej w Okresie Budowy Portfela obligują Pośrednika Finansowego do wprowadzenia koniecznych zmian w przedmiotowym zakresie.

Również w tabeli obejmującej podstawowe parametry w tytule „Oprocentowanie na warunkach rynkowych” wskazane jest, iż stopa referencyjna ustalona zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego metodologią oceny ryzyka z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02). Postanowienie załącznika uzupełnia postanowienie par. 9 ust. 10. Umowy o pośrednictwo finansowe, zgodnie z którym „RPO udzielana przez Pośrednika Finansowego będzie oprocentowana, zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego Metodologią oceny ryzyka, przy uwzględnieniu aktualnych zaleceń Komisji Europejskiej wynikających
z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14/6 z 19.1.2008 s. 6 - 9).”

Zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) stopa bazowa jest aktualizowana według następującego schematu:

„Każdego roku będzie przeprowadzana aktualizacja stopy referencyjnej. Stopa bazowa będzie obliczana
w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną we wrześniu, październiku i listopadzie poprzedniego roku. Ustalona wtedy stopa bazowa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia. Dla okresu od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. stopa referencyjna będzie obliczana wyjątkowo w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną
w lutym, marcu i kwietniu 2008 r., z zastrzeżeniem stosowania następnego akapitu.
Ponadto, w celu uwzględnienia znacznych i nagłych zmian, aktualizacja zostanie przeprowadzona za każdym razem, gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące będzie odbiegać o więcej niż 15 % od stopy obowiązującej. Nowa stopa zacznie obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącach, z których dane wykorzystano dla potrzeb obliczeń.”

Mając na uwadze powyższe, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do wprowadzenia koniecznych zmian,
w przypadku aktualizacji stopy referencyjnej. W umowie z MŚP rozwiązaniem, który może temu służyć jest wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej.

Nie znalazłem nigdzie procedury postępowania w przypadku, gdy MŚP, które dostanie pożyczkę, zamknie lub zawiesi działalność gospodarczą. Co wtedy? Czy przewidzieliście jakieś konsekwencje w tym przypadku?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca – będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki nadal istnieje. Oznacza to, że pożyczkobiorca nadal ma obowiązek dokonywać spłat, a pożyczkodawcy przysługuje roszczenie o spłatę.

W przypadku braku płatności, dochodzenie spłaty takiego zobowiązania odbywa się według obowiązujących przepisów postępowania cywilnego przed sądem, względnie też - w razie egzekucji - przed komornikiem. Jeśli mamy do czynienia ze wspólnikami spółki cywilnej – wówczas zobowiązanie do spłaty spoczywa solidarnie na obu wspólnikach. Natomiast, jeśli MŚP jest spółką prawa handlowego – wówczas odzyskiwanie należności odbywa się w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, wg reguł w zależności od rodzaju spółki.
Nie ma potrzeby, by regulować procedurę dochodzenia takich roszczeń w umowie, ponieważ wynika ona bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa.

Udzielona została pożyczka DRPI w dwóch transzach. Termin rozliczenia wynosi 90 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki. Pożyczkobiorca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia, wskazując termin wykraczający poza maksymalny, określony w regulaminie. Czy wymagana jest zgoda DFR na wydłużenie tego terminu? Pożyczkobiorca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia, wskazując termin wykraczający poza maksymalny, określony w regulaminie. Czy wymagana jest zgoda DFR na wydłużenie tego terminu?

§ 9 ust.5 Umowy o Pośrednictwo Finansowe oraz Załącznik nr 1 Opis produktu finansowego zawierają dyspozycję dla Pośrednika Finansowego, na jaki cel mogą być udzielane DRPI oraz wykluczenia finansowania ze środków pożyczki, natomiast sposób realizacji tego zadania pozostaje w kompetencji Pośrednika Finansowego. Jedyną wskazówką w tym zakresie jest Wzór Kwartalnego Sprawozdania z Wykonania Umowy (Załącznik nr 1 do Reguł Sprawozdawczości), z którego wynika, że Pośrednik Finansowy ma obowiązek sprawozdawać, jaki jest termin rozliczenia celu i jaki jest status tego rozliczenia. Zatem termin rozliczenia celu pożyczki musi zostać określony przez strony umowy pożyczki, a Zamawiający nie zastrzegł dla siebie prawa, ani żadnej roli w jego ustalaniu. Zamawiający zdaje się na profesjonalny charakter działalności Pośrednika Finansowego, który powinien zapewnić rozliczenie celu pożyczki w optymalnym terminie, uwzględniającym wszystkie istotne okoliczności realizacji finansowanej ze środków pożyczki inwestycji. Konkludując, nie jest wymagana zgoda DFR na wydłużenie terminu rozliczenia celu pożyczki.

Czy możemy udzielić finansowania w postaci DRPI firmie, która ma działalność i siedzibę na Dolnym Śląsku, chce zakupić specjalistyczną linię produkcyjną w Chinach a miejscem lokalizacji linii będzie Wietnam?

Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy o pośrednictw finansowe, Pośrednik Finansowy zawiera Umowy DPRI z wybranymi MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzącymi działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego. Dla oceny kwalifikowalności MŚP do w/w pożyczki wymagane jest więc posiadanie siedziby lub rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska - w jednej z w/w form lub w innej postaci. Umowa nie wymaga przy tym, by inwestycja finansowana DPRI była zlokalizowana na terenie województwa dolnośląskiego. Mając to na uwadze, wnioskodawca posiadający siedzibę we Wrocławiu i prowadzący tu działalność gospodarczą, kwalifikuje się do udzielenia DPRI na planowaną inwestycję poza terenem województwa dolnośląskiego. Niezależnie od powyższego, w analizowanym wypadku zwrócić należy uwagę na finansowo – organizacyjne aspekty związane z udzieleniem pożyczki na tego rodzaju przedsięwzięcie, jak np. koszty związane z koniecznością monitorowania realizacji umowy pożyczki czy możliwość przeprowadzania ewentualnych czynności związanych z weryfikacją informacji udzielanych przez pożyczkodawcę w toku realizacji umowy. Ocena w tym zakresie dokonywana jest każdorazowo przez pośrednika finansowego, w zależności od danego przypadku, przy zastosowaniu indywidualnych procedur.

Proszę o pomoc w sprawie klienta, który chciałby wnioskować o Pożyczkę Inwestycyjną. Klient planuje zakupić 2 zorganizowane przedsiębiorstwa we Wrocławiu. Jedno z przedsiębiorstw jest jednoosobową działalnością, natomiast drugie jest to spółka cywilna. Czy Pożyczka Inwestycyjna może być przeznaczona na zakup wyżej wymienionych przedsiębiorstw?

Rozstrzygnięcie zadanego pytania wymaga porównania opisu produktu finansowego DRPI z definicją przedsiębiorstwa określoną w art. 55 (1) Kodeksu cywilnego [przedsiębiorstwo ma być przedmiotem analizowanej transakcji. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w umowy [opis produktu finansowego] DRPI przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, rozumianych jako ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem zakupu nieruchomości [gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków]. Chodzi tu o wydatki na: 1) środki trwałe takie jak m. in. grunty, budynki i budowle [z wyjątkiem ich zakupu], maszyny, pojazdy mechaniczne, meble i instalacje czy wyposażenie biurowe; 2) wartości niematerialne i prawne, takie jak m. in.: koncesje i licencje, programy komputerowe, koszty opracowania nowych produktów / technologii. Z kolei, wg art. 55 (1) K.C. przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje on w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych, środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to jedynie otwarty, przykładowy katalog składników wchodzących w zakres przedsiębiorstwa. Jakkolwiek z powyższego wynika, że składnikami przedsiębiorstwa są [mogą być – w zależności od konkretnego przedsiębiorstwa] zarówno rzeczowe aktywa trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, to pod kątem analizowanej transakcji stanowią one jedynie elementy zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonego do prowadzenia działalności, a zatem są elementami przedsiębiorstwa. Same w sobie mogą być one przedmiotem finansowania DRPI, jednak – w świetle opisu produktu finansowego DRPI - już nie jako elementy zespołu stanowiącego przedsiębiorstwo w ramach transakcji zakupu przedsiębiorstwa. Opis produktu finansowego DRPI mówi bowiem wprost finansowaniu wydatków inwestycyjnych na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, nie odnosi się natomiast do wydatków związanych z zakupem / nabyciem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie jest samo w sobie ani tego rodzaju aktywem, ani też nie stanowi wartości niematerialno-prawnej, wobec czego nie mieści się ono w zakresie opisu produktu finansowego DRPI. Proponuje się, by w analizowanym wypadku zbadać wszystkie elementy wchodzące w zakres przedsiębiorstw i ustalić, które z nich kwalifikują się do finansowania DRPI zgodnie z opisem produktu finansowego.

REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA

We help companies generate real results today and build a strategy that will endure well into the future. Zikzag advanced manufacturing experts provide your company with deep experience in the aerospace.

W opisie produktu jest zapis, że oprocentowanie jest rynkowe, oparte na stopie referencyjnej. Co w sytuacji, gdy marża ustalana w toku procedowania wniosku w toku uwzględniania wartości zabezpieczenia (np. kwota pożyczki 100 tys. zł, a wartość nieruchomości 400 tys. zł) nakazuje zastosować marże na poziomie 0,6 lub 0,7, co da w konsekwencji wartość oprocentowania poniżej 2,85 lub 5,85? Czy będzie to dopuszczalne i czy stanowić to będzie pomoc de minimis czy nie?

Faktem jest, że stawka marży 100 pb nie jest jedyną przewidzianą przez Komunikat i istnieją takie sytuacje, w których marża może być mniejsza – wtedy, gdy poziom zabezpieczeń jest standardowy
z wysokim ratingiem (75 pb), albo wysoki z co najmniej dobrym ratingiem (60/75 pb), a zarazem wskazuje się, że Komunikat stanowi punkt początkowy analizy.
Jednakże, stosowanie co najmniej marży w wysokości 100 pb jest zasadą według Komunikatu (‘Zazwyczaj do stopy bazowej dodaje się 100 punktów bazowych’). Ewentualne błędne zastosowanie niższej marży zasadniczo będzie wiązać się z udzieleniem korzyści, a przy spełnieniu innych warunków pomocy, udzieleniem pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
Taka pomoc nie mogłaby być uznana za pomoc de minimis, bowiem DFR nie wprowadził (jeszcze) programu pomocowego używającego pomocy de minimis. Sam fakt, że pomoc byłaby kwotowo niewielka, nie sprawiałby że rozporządzenie nr 1407/2013 mogłoby być zastosowane. Gdyby Pośrednik Finansowy zasadnie zastosował mniejszą marżę, to w ogóle nie byłoby pomocy (stawka byłaby rynkowa). Gdyby zastosował błędnie – nastąpiłaby korzyść na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE. Udzielenie mniejszej marży jest więc obciążone ryzykiem.
Skoro zatem standardowy (normal) poziom zabezpieczeń powinien być rozumiany jako „poziom zabezpieczeń, jakiego zwyczajowo wymagają instytucje finansowe z tytułu gwarancji dla udzielanych kredytów (Normal collateral should be understood as the level of collateral normally required by financial institutions as a guarantee for their loan)”, a Fundusz już standardowo wymaga określonych zabezpieczeń oraz ew. zabezpieczeń przyjętych u danego PF, to zastosowany w konkretnym przypadku poziom zabezpieczeń powinien być wyraźnie wyższy, aby kwalifikować się jako ‘wysoki’ poziom zabezpieczeń. W przypisie 6 do Komunikatu sugeruje się również, że ‘wysoki’ poziom zabezpieczeń to taki, który dałby razem z masą upadłościową zaspokojenie wierzytelności co najmniej w 70% albo wyższe, w kontraście do LGD poniżej 30%.

Czy w momencie zmiany wysokości stopy bazowej (w trakcie trwania okresu spłaty pożyczki) istnieje konieczność aktualizacji oprocentowania pożyczki? Stopa referencyjna obliczana jest przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej w momencie podpisania umowy, ale czytając Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych nie jestem pewny czy stopa bazowa jest stała przez cały okres spłaty pożyczki).

Pośrednicy zobowiązani są stosować w udzielanych pożyczkach oprocentowanie rynkowe na ogólnych zasadach określonych w Opisie produktu finansowego.
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Umowy o pośrednictwo finansowe (dla RPO, DRPI), stanowiącego jej integralną cześć, w pkt 7 a) „Oprocentowanie”, wskazano iż:

i. Pośrednik Finansowy udziela RPO (odpowiednio: DRPI) na rzecz MŚP na warunkach rynkowych (szczegółowe dane zawiera Tabela nr 1 powyżej),
ii. wysokość oprocentowania RPO (odpowiednio: DRPI) jest rynkowa i powiązana z metodą ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych wynikającą z Komunikatu Komisji (2008/C 14/02) oraz aktualną stopą bazową dla Polski, opublikowaną w aktualnym Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
i znajdującym się pod adresem:
iii. ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html,
iv. zmiany przepisów, o których mowa w pkt. a. ppkt ii lub wysokości stopy bazowej lub wejście
w życie nowych uregulowań prawnych w zakresie sposobu ustalania wysokości stopy referencyjnej
w Okresie Budowy Portfela obligują Pośrednika Finansowego do wprowadzenia koniecznych zmian
w przedmiotowym zakresie.

Również w tabeli obejmującej podstawowe parametry w tytule „Oprocentowanie na warunkach rynkowych” wskazane jest, iż stopa referencyjna ustalona zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego metodologią oceny ryzyka z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających
z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02). Postanowienie załącznika uzupełnia postanowienie par. 9 ust. 10. Umowy o pośrednictwo finansowe, zgodnie z którym „RPO udzielana przez Pośrednika Finansowego będzie oprocentowana, zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego Metodologią oceny ryzyka, przy uwzględnieniu aktualnych zaleceń Komisji Europejskiej wynikających z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14/6 z 19.1.2008 s. 6 - 9).”

Zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych
i dyskontowych (2008/C 14/02) stopa bazowa jest aktualizowana według następującego schematu:

„Każdego roku będzie przeprowadzana aktualizacja stopy referencyjnej. Stopa bazowa będzie obliczana w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną we wrześniu, październiku i listopadzie poprzedniego roku. Ustalona wtedy stopa bazowa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia. Dla okresu od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. stopa referencyjna będzie obliczana wyjątkowo w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną w lutym, marcu i kwietniu 2008 r., z zastrzeżeniem stosowania następnego akapitu.
Ponadto, w celu uwzględnienia znacznych i nagłych zmian, aktualizacja zostanie przeprowadzona za każdym razem, gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące będzie odbiegać o więcej niż 15 % od stopy obowiązującej. Nowa stopa zacznie obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącach, z których dane wykorzystano dla potrzeb obliczeń.”

Mając na uwadze powyższe, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do wprowadzenia koniecznych zmian, w przypadku aktualizacji stopy referencyjnej. W umowie z MŚP rozwiązaniem, który może temu służyć jest wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej.

Nie znalazłem nigdzie procedury postępowania w przypadku, gdy MŚP, które dostanie pożyczkę zamknie lub zawiesi działalność gospodarczą. Co wtedy? Czy przewidzieliście jakieś konsekwencje w tym przypadku?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca – będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą -zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki nadal istnieje. Oznacza to, że pożyczkobiorca nadal ma obowiązek dokonywać spłat, a pożyczkodawcy przysługuje roszczenie o spłatę. W przypadku braku płatności, dochodzenie spłaty takiego zobowiązania odbywa się według obowiązujących przepisów postępowania cywilnego przed sądem, względnie też - w razie egzekucji - przed komornikiem. Jeśli mamy do czynienia ze wspólnikami spółki cywilnej – wówczas zobowiązanie do spłaty spoczywa solidarnie na obu wspólnikach. Natomiast, jeśli MŚP jest spółką prawa handlowego – wówczas odzyskiwanie należności odbywa się w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, wg reguł w zależności od rodzaju spółki.
Nie ma potrzeby, by regulować procedurę dochodzenia takich roszczeń  w umowie, ponieważ wynika ona bezpośrednio z  obowiązujących przepisów prawa.

Czy do rozliczenia RPO wystarczy samo oświadczenie o przeznaczeniu środków na wydatki bieżące, czy dodatkowo prosić pożyczkobiorcę o dostarczenie zestawienia poniesionych wydatków?

w odpowiedzi na pytanie potwierdzamy, że  nie wymagamy zestawienia tylko oświadczenie. Jeśli jednak Państwa doświadczenie podpowiada, iż zestawienie wydatków wpłynęło by na szeroko rozumiane bezpieczeństwo produktu to nie ma żadnych przeciwskazań do jego zastosowania.

W czerwcu 2017 roku zakończyła się sprawa restrukturyzacji mojego kredytu w Banku Zachodnim WBK. Traktowane to było jako windykacja, mimo że po restrukturyzacji spłacałem kredyt w ratach na zmienionych warunkach. Według przepisów bankowych musi upłynąć 12 miesięcy od restrukturyzacji do składania nowego wniosku kredytowego (informacja w BIK). Czy u Państwa spotkam się z podobnymi procedurami ? Czy w obecnej sytuacji mogę się starać o finansowanie, czy również należy poczekać do czerwca 2018 roku?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju nie ingeruje w uregulowania wewnętrzne Pośredników Finansowych, jednak wszelkie stosowane przez Pośredników Finansowych procedury służące realizacji umowy o pośrednictwo finansowe nie mogą być sprzeczne z jej postanowieniami. W przypadku opisanym w pytaniu Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka niespłacenia pożyczki zgodnie z przyjętą przez siebie procedurą wewnętrzną, jaką jest METODYKA OCENY WNIOSKU O REGIONALNĄ POŻYCZKĘ OBROTOWĄ, która jest Załącznikiem nr 2 do umowy o pośrednictwo finansowe. Odpowiedź na zadane pytanie znajduje się w części „Ocena formalna wniosku” pkt….cyt. „Wnioskodawca/poręczyciele nie figuruje/ą w bazach dłużników.

Firma deweloperska złożyła wniosek o pożyczkę RPO. Pozyskane środki chce wykorzystać na budowę domów mieszkalnych, które następnie sprzeda w stanie deweloperskim. jednak jak zaznaczono we wniosku, wszystkie prace związane z budową, zlecone mają zostać podmiotom trzecim. Czy w tym wypadku możliwe jest udzielenie pożyczki? Wyjaśnienie dodatkowe: Zamierza on ze środków pożyczki zapłacić firmom, które będą podwykonawcami projektu, zaś po zakończonej budowie wnioskodawca planuje sprzedaż tych nieruchomości. Zatem, czy opłacane przez wnioskodawcę faktury od wykonawców będą mogły rozliczyć pożyczkę?

Jednoznaczna odpowiedź na zadane pytanie nie jest możliwa bez szczegółowej analizy konkretnego stanu faktycznego. Zgodnie z umowy z § 9 ust. 5 Umowy RPO, pożyczka może zostać udzielona przez Pośrednika Finansowego na rzecz MŚP z przeznaczaniem wyłącznie na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Dla rozstrzygnięcia przedstawionej kwestii fundamentalne znaczenie ma zatem to, czy wydatki finansowane z pożyczki będą przeznaczone na rzeczowe aktywa trwałe dewelopera. Ustalenie w danym wypadku czy wydatek jest przeznaczony na rzeczowe aktywo trwałe wymaga analizy konkretnej sytuacji oraz oceny charakteru i przeznaczenia lokalu (domu), którego dotyczyłyby usługi finansowane z pożyczki. W przypadku stwierdzenia, że lokal (dom) ten nie stanowi rzeczowego aktywa trwałego dewelopera, udzielenie pożyczki należy uznać za dopuszczalne.

Mój klient (mały przedsiębiorca), prowadzący dotychczas działalność w zakresie recyklingu, planuje rozpoczęcie nowej działalności - skup marihuany przemysłowej (zwanej też potocznie leczniczą) i wytwarzanie na jej bazie produktów: kannabidiol (CBD) w formie olejku - w Polsce został zarejestrowany do leczenia spastyczności mięśni w stwardnieniu rozsianym, - olej i białko konopne, odpady z łodyg i łuski z nasion - wartościowy składnik pokarmu zwierząt hodowlanych. Klient wspomina zarówno o pożyczce obrotowej, jak i inwestycyjnej. I tu zwracam się z prośbą o interpretację do Państwa – w metrykach produktów jest wspomniane, że nie można finansować m.in. wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych czy prekursorów, natomiast jak to się ma do działalności „leczniczej”, wspomnianej przez klienta (problem zapewne jest szerszy i dotyczy interpretacji tego typu produktów)? Czy PF, jako pośrednik, może finansować zakup tego typu produktów w ramach Regionalnej Pożyczki Obrotowej czy budowę hali magazynowej w ramach Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjne?

Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek DPRI oraz RPO [§ 9 ust. 5 pkt 5 obu umów o pośrednictwo finansowe] – „pożyczka może zostać udzielona przez Pośrednika Finansowego na rzecz MŚP z przeznaczaniem wyłącznie na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz [m. in.] finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera [m. in.] środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.” Zarówno definicje w/w wyrobów, tj. środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, jak i regulacje dotyczące możliwości ich wytwarzania czy wprowadzania ich do obrotu na terenie Polski, przy zakwalifikowaniu ich jako produktów leczniczych, znajdują się w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z art. 3 ustawy, stosuje się ją do produktów leczniczych, które są środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w ustawie – prawo farmaceutyczne, a także – do substancji chemicznych i ich mieszanin, które są prekursorami, w zakresie nieuregulowanym w przepisach o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Ustawa dopuszcza ich wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu w zakresie, w jakim są one produktami leczniczymi, jednakże fakt, iż w/w produkty zostaną zakwalifikowane jako produkty lecznicze o takich właśnie właściwościach nie powoduje, iż przestają one być – z zasady - środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi czy prekursorami według ich właściwości fizykochemicznych. Analizując opis produktu finansowego dotyczący obu umów [DPRI, RPO] i zacytowane wyżej postanowienie o wyłączeniu spod finansowania pożyczkami – obie umowy w tym zakresie brzmią jednoznacznie i nie zawierają dalszych postanowień dotyczących możliwości zakwalifikowania środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów jako produktów czy wyrobów [leczniczych czy medycznych], których wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu może zostać poddane finansowaniu. Mimo, iż działalność tego rodzaju może być prowadzona na warunkach określonych w obowiązujących przepisach. Niezależnie jednak od tego, czy przepisy dopuszczają prowadzenie tego rodzaju działalności i zważywszy na reguły dotyczące udzielania pożyczek DPRI i RPO, które wykluczają jednoznacznie możliwość finansowania działalności związanej z „wytwarzaniem, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu przez producenta lub importera [m. in.] środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów” – zasadnym jest uznanie, iż planowana przez wnioskodawcę działalność objęta jest w/w wykluczeniem i nie może być finansowana ze środków żadnej z wnioskowanej pożyczki.

Ze względu na dużą ilość pytań od klientów oraz różne ich interpretacje, proszę o jednoznaczne wskazanie, czy Regionalna Pożyczka Obrotowa może zostać przeznaczona na remont lub modernizację nieruchomości?Ze względu na dużą ilość pytań od klientów oraz różne ich interpretacje, proszę o jednoznaczne wskazanie, czy Regionalna Pożyczka Obrotowa może zostać przeznaczona na remont lub modernizację nieruchomości?

Zgodnie z § 9 ust. 5 Umowy RPO pożyczka może zostać udzielona przez Pośrednika Finansowego na rzecz MŚP z przeznaczaniem wyłącznie na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne. Pytania zadawane przez pośredników finansowych wskazują na to, że istotne wątpliwości budzi zakres nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, które nie mogą być finansowane ze środków pozyskanych z RPO. W związku z powyższym DFR wyjaśnia, że RPO nie może być przeznaczona na wydatki związane z nabyciem, przebudową, rozbudową, rekonstrukcją (tj. odtworzeniem/odbudowanie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych), adaptacją lub modernizacją aktywów trwałych. RPO może być przeznaczona na inne, niewymienione powyżej wydatki bieżące dotyczące aktywów trwałych (np. na remonty budynków i pomieszczeń.

Jeden z naszych klientów wnioskuje o RPO oraz DRPI. Jest powiązany z innymi podmiotami. Mam pytanie: jeśli podmiot powiązany posiada PKD 92.00.Z., czyli działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi- czy jest to wykluczenie dla firmy wnioskującej o pożyczkę? UZUPEŁNIENIE: Właściciel firmy wnioskującej o pożyczkę jest powiązany osobowo, poprzez małżonkę, która jest wspólnikiem firmy z PKD 92.00.Z. A w innym przypadku, firma wnioskująca o pożyczkę powiązana jest osobowo poprzez prezesa firmy, który jest udziałowcem w spółce z PKD 92.00.Z

Z punktu widzenia celu udzielenia pożyczki istotne jest, aby wnioskodawca / pożyczkobiorca nie przeznaczył jej na działalność objętą wykluczeniem – działalnością tą jest m. in. działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach [objęta PKD 92.00.Z]. O ile więc wnioskodawca działalności tej nie prowadzi i prowadzić nie będzie, w szczególności zaś – nie posiada w ramach zakresu swojej działalności wskazanego wyżej obszaru PKD 92.00.Z, przedstawione powiązania osobowe i kapitałowe pozostają bez znaczenia.

REGIONALNA POŻYCZKA HIPOTECZNA

Dolnośląski Fundusz Rozwoju wspiera działalność firm działających na terenie województwa dolnośląskiego, w wybranych gminach z kategorii tzw. "Białych Plam". Właśnie te przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pożyczkę hipoteczną na preferencyjnych warunkach. Jeżeli więc zamierzasz rozwinąć działalność poprzez otwarcie nowych oddziałów, uruchomienie magazynu, zakup biura, pożyczka hipoteczna dla firm jest właśnie dla Ciebie.

Czy poza zakupem nieruchomości komercyjnych na wynajem w ramach pożyczki możliwy jest zakup mieszkań lub apartamentów na wynajem przez firmy posiadające takie PKD? Czy mogą to być również nowe firmy?

Cel pożyczki określony w Załączniku nr 1 do Umowy o Pośrednictwo Finansowe (Opis Produktu Finansowego) determinuje charakter nieruchomości nabywanej ze środków Regionalnej Pożyczki Hipotecznej.
Pożyczkę można przeznaczyć na nabycie nieruchomości komercyjnych, produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych w sposób naturalny wykorzystywanych lub zajmowanych na cele działalności gospodarczej. Nabycie nieruchomości mieszkaniowych jest dopuszczalne tylko przez przedsiębiorców, którzy będą zajmować te nieruchomości na cele działalności gospodarczej np.: w postaci biura lub przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości oraz nabywających nieruchomości  na cele wynajmu w ramach tej działalności. Nie jest możliwe nabycie nieruchomości mieszkalnej jeśli zamiarem nabywcy jest osiąganie przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie będą zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odnosząc się natomiast do sytuacji, w której działalność  pożyczkobiorcy polega na świadczeniu usług wynajmu, istotne pozostanie zweryfikowanie, czy prowadzona działalność spełnia przesłanki działalności gospodarczej określone w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997, 2255, z 2017r. poz. 460, 819 ze zm.), takie jak zorganizowanie i ciągłość, a także zarobkowy charakter działań.

Dla oceny spełnienia celu RPH mogą mieć również znaczenie takie okoliczności jak ujawnienie w akcie nabycia nieruchomości faktu, że nieruchomość jest nabywana przez przedsiębiorcę na cele prowadzonej działalności gospodarczej oraz że nieruchomość wejdzie w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Kolejną okolicznością mogącą mieć znaczenie w kontekście celu RPH może być ustalanie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości dla powierzchni związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu  art. 1a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) lub zajętych na prowadzenie tej działalności. Wymienionym wyżej okolicznościom należy jednak nadać znaczenie drugorzędne, albowiem o tym, czy zakupiona nieruchomość wykorzystywana jest dla celów prowadzonej działalności decyduje faktyczne, rzeczywiste jej wykorzystanie dla tych celów.

Podstawowe parametry RPH wskazane w załączniku nr 1 do Umowy bezpośrednio wskazują na brak minimalnego okresu działania firmy. Mając jednakże na uwadze treść zapytania wskazać należy na przytoczoną wyżej okoliczność, tj. przy usłudze wynajmu weryfikacji wymaga, czy prowadzona działalność spełnia przesłanki działalności gospodarczej określone w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Jednocześnie należy pamiętać o zakresie wyłączeń – wykluczenie dotyczy Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie: kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Czy w ramach jednej pożyczki możliwy jest zakup kilku nieruchomości w różnych lokalizacjach, jeżeli nie spowoduje to przekroczenia max. pułapu, czyli 1,5 mln?

Opis produktu finansowego i parametry RPH nie wprowadzają ograniczenia ilości nabywanych nieruchomości, należy jednak zastrzec iż jeden przedsiębiorca może otrzymać tylko jedną pożyczkę RPH. Produkt finansowy RPH umożliwia przeznaczenia środków na zakup kilku nieruchomości przy spełnieniu wskazanych w Opisie produktu finansowego parametrów RPH, w tym kwotowych, przeznaczenia RPH oraz warunków finansowych dla MŚP. Warunkiem jest, aby jednemu Przedsiębiorcy została udzielona wyłącznie jedna pożyczka RPH.

Czy przy określaniu wartości nieruchomości (np. w celu określenia parametrów zabezpieczenia) mamy odnosić się do ceny rynkowej (zakupu) czy bazować na operacie szacunkowym? W złożonych już wnioskach są to w wielu przypadkach różne wielkości (np. operat nieruchomości na 800 tys. zł wykonany na zlecenie UM i sprzedany w toku przetargu za 440 tys. zł).

Umowa w sposób szczegółowy reguluje w § 8 ust. 5- 10 zakres sporządzania operatu szacunkowego na potrzeby wyceny nieruchomości i określenia parametrów zabezpieczenia. Operat powinien być sporządzony na zlecenie Przedsiębiorcy nabywającego nieruchomość dla celów określenia wartości nieruchomości nabywanej. Tak ustalona wartość nieruchomości stanowi podstawę do określenia kwoty udzielanej pożyczki na zakup nieruchomości, a także do określenia wysokości zabezpieczenia hipotecznego udzielonej pożyczki. Operat nie ma jednak charakteru wiążącego, ma on tylko uprawdopodobnić wartość nieruchomości. Jak wskazuje Umowa, Pośrednik Finansowy jest zobowiązany do weryfikacji informacji zawartych w operacie. W przypadku istotnych rozbieżności między wartością nieruchomości wskazaną w operacie szacunkowym, a aktualnymi cenami rynkowymi tego rodzaju nieruchomości należy uznać, że wycena zawarta w operacie jest wątpliwa, a Pośrednik Finansowy biorąc pod uwagę wyniki wizji lokalnej winien rozważyć odmowę udzielenia pożyczki RPH.
Przywołane powyżej postanowienia Umowy dot. sporządzania i weryfikacji operatu szacunkowego nie muszą stanowić zamkniętego katalogu czynności, jakie będzie wykonywać Pośrednik Finansowy w ramach oceny jakości, czy wartości tego zabezpieczenia. Każdy Pośrednik Finansowy stosuje własną Metodologię oceny ryzyka niespłacenia pożyczki, czy też Politykę zabezpieczeń, zdaniem Zamawiającego powinien jedynie uwzględnić w nich regulacje umowne. W tym przypadku w Umowie zwraca się uwagę na istotne znaczenie prawidłowego oszacowania wartości nieruchomości w przypadku zastosowania zabezpieczenia w postaci hipoteki. Pożyczka przede wszystkim ma być należycie zabezpieczona, o czym mowa w § 9 ust. 13 i 14.

Czy aktualizacja operatu może być dokonywana poprzez adnotację osoby uprawnionej na dotychczasowym operacie w formie pisemnej?

Wymogi potwierdzania aktualności operatów szacunkowych wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Na podstawie § 58 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 207, poz. 2109 ze zm.), potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat, następuje poprzez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca oświadcza o aktualności operatu.

Nie znalazłem nigdzie procedury postępowania w przypadku, gdy MŚP, które dostanie RPH, zamknie lub zawiesi działalność gospodarczą. Co wtedy? Czy przewidzieliście jakieś konsekwencje w tym przypadku?

W przypadku, gdy pożyczkobiorca – będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - zakończy lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej, zobowiązanie z tytułu spłaty pożyczki nadal istnieje. Oznacza to, że pożyczkobiorca nadal ma obowiązek dokonywać spłat, a pożyczkodawcy przysługuje roszczenie o spłatę.
W przypadku braku płatności, dochodzenie spłaty takiego zobowiązania odbywa się według obowiązujących przepisów postępowania cywilnego przed sądem, względnie też - w razie egzekucji - przed komornikiem. Jeśli mamy do czynienia ze wspólnikami spółki cywilnej – wówczas zobowiązanie do spłaty spoczywa solidarnie na obu wspólnikach. Natomiast, jeśli MŚP jest spółką prawa handlowego – wówczas odzyskiwanie należności odbywa się w toku postępowania likwidacyjnego prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, wg reguł w zależności od rodzaju spółki. Nie ma potrzeby, by regulować procedurę dochodzenia takich roszczeń  w umowie, ponieważ wynika ona bezpośrednio z  obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o interpretację zapisów regulaminu Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Pożyczki Hipotecznej: czy fakt posiadania PKD z sekcji F budownictwo działy – 41, 42, 43 wyklucza przedsiębiorcę z możliwości ubiegania się o pożyczkę hipoteczną, czy wykluczenia dotyczące tej branży określone w punkcie k) w ostatnim ustępie ograniczyć należy tylko do firm deweloperskich? W jaki sposób powinna odbyć się weryfikacja w przypadku firm budowlanych, w celu stwierdzenia czy przygotowują lub budują budynki do sprzedaży.

Dział 41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

grupa/
klasa/
podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

41.1

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 

41.10

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podklasa ta obejmuje:

realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Podklasa ta nie obejmuje:

robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, sklasyfikowanych w 41.20.Z,

działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

41.2

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Grupa ta obejmuje wznoszenie kompletnych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, na własny rachunek lub na zlecenie.

Część robót budowlanych, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom. Wyspecjalizowane roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych sklasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 43.

41.20

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podklasa ta obejmuje:

wznoszenie wszelkich typów budynków mieszkalnych:

jednorodzinnych,

wielomieszkaniowych, włączając wieżowce,

wznoszenie wszelkiego typu budynków niemieszkalnych, takich jak:

budynki przemysłowe, np. fabryki, warsztaty, montownie itp.,

budynki szpitali, szkół i biurowe,

hotele, sklepy, centra handlowe, restauracje,

budynki lotnisk,

kryte obiekty sportowe,

garaże parkingowe, włączając podziemne,

budynki magazynowe,

budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych,

montaż i wznoszenie budynków z elementów prefabrykowanych w określonym miejscu,

przebudowę lub remont istniejących budynków mieszkalnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

wznoszenia obiektów przemysłowych, z wyłączeniem budynków, sklasyfikowanego w 42.99.Z,

działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

 

Sekcja F - BUDOWNICTWO

Dział 41 -

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

 

Dział 42 -

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 

Dział 43 -

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

 

Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

grupa/
klasa/
podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

43.1

Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

 

43.11

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podklasa ta obejmuje:

rozbiórkę i burzenie budynków i pozostałych obiektów budowlanych.

43.12

Przygotowanie terenu pod budowę

 

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę

Podklasa ta obejmuje:

oczyszczanie terenu budowy,

roboty ziemne związane z kopaniem rowów i wykopów, wyrównywaniem terenu, usuwaniem kamieni, wyburzaniem metodą wybuchową itp.,

przygotowywanie terenów dla kopalnictwa odkrywkowego: usuwanie nadkładu oraz inne roboty ziemne na terenach zawierających złoża, z wyłączeniem terenów wydobycia ropy naftowej i gazu,

odwadnianie terenu budowy,

drenowanie terenów rolniczych i leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,

odkażania gleby, sklasyfikowanego w 39.00.Z,

wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,

wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

43.13

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podklasa ta obejmuje:

wykopy i wiercenia próbne mające na celu badanie mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

wierceń eksploatacyjnych ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 06.10.Z i 06.20.Z,

działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie, sklasyfikowanej w 09.90.Z,

wiercenia studni i ujęć wodnych, sklasyfikowanego w 42.21.Z,

wiercenia szybów, sklasyfikowanego w 43.99.Z,

prowadzenia pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, sklasyfikowanych w 71.12.Z.

43.2

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

 

43.21

Wykonywanie instalacji elektrycznych

 

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji elektrycznych we wszelkiego rodzaju budynkach i budowlach, takich jak:

instalacje telekomunikacyjne,

strukturalne sieci komputerowe i instalacje dla telewizji kablowej, włącznie ze światłowodami,

instalacje anten satelitarnych,

instalacje oświetleniowe, włączając oświetlenie ulic, sygnalizację świetlną oraz oświetlenie pasów startowych,

instalacje alarmowe: przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe itp.,

instalacje dla elektrycznych urządzeń i sprzętu gospodarstwa domowego, włączając ogrzewanie podłogowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

budowy linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych, sklasyfikowanej w 42.22.Z,

monitorowania i zdalnego monitorowania elektronicznych systemów ochrony, takich jak: alarmy przeciwwłamaniowe oraz przeciwpożarowe(włącznie z ich instalowaniem i konserwacją), sklasyfikowanego w 80.20.Z.

43.22

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, klimatyzacyjnych.

Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach:

instalacji systemów grzewczych (elektrycznych, gazowych i olejowych),

instalacji pieców, wieży chłodniczej,

instalacji nieelektrycznych kolektorów słonecznych,

instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,

instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,

instalacji gazowych,

instalacji przewodów doprowadzających parę,

instalacji przeciwpożarowych systemów zraszających,

instalacji systemów zraszania trawników,

instalacji przewodów.

Podklasa ta nie obejmuje:

wykonywania instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego, sklasyfikowanej w 43.21.Z.

43.29

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podklasa ta obejmuje wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, z wyłączeniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych oraz instalowania maszyn przemysłowych w budynkach i budowlach.

Podklasa ta obejmuje instalowanie w budynkach i budowlach:

dźwigów osobowych i towarowych, schodów ruchomych, włączając naprawy i konserwacje,

drzwi automatycznych oraz obrotowych,

instalacji odgromowej,

podciśnieniowych systemów czyszczących,

izolacji termicznej, akustycznej i przeciwwstrząsowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

instalowania maszyn przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.

43.3

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 

43.31

Tynkowanie

 

43.31.Z

Tynkowanie

Podklasa ta obejmuje:

wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

43.32

Zakładanie stolarki budowlanej

 

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

Podklasa ta obejmuje:

instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych),okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,

wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,

wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

43.33

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

 

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podklasa ta obejmuje:

układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,

układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,

układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,

wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,

tapetowanie ścian.

43.34

Malowanie i szklenie

 

43.34.Z

Malowanie i szklenie

Podklasa ta obejmuje:

wewnętrzne i zewnętrzne malowanie budynków,

malowanie obiektów inżynierii lądowej i wodnej,

instalowanie pokryć szklanych, luster itp.,

szklenie okien.

Podklasa ta nie obejmuje:

instalowania okien, sklasyfikowanego w 43.32.Z.

43.39

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podklasa ta obejmuje:

czyszczenie nowych budynków po zakończeniu budowania,

roboty budowlane wykończeniowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Podklasa ta nie obejmuje:

działalności dekoratorów wnętrz, sklasyfikowanej w 74.10.Z,

niespecjalistycznego sprzątania wnętrz budynków i budowli, sklasyfikowanego w 81.21.Z,

wewnętrznego i zewnętrznego specjalistycznego czyszczenia budynków, sklasyfikowanego w 81.22.Z.

43.9

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 

43.91

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Podklasa ta obejmuje:

wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

pokrywanie dachów,

instalowanie rynien i rur spustowych.

43.99

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje

działalność budowlaną wymagającą specjalistycznych umiejętności lub sprzętu:

budowa fundamentów, włączając wbijanie pali,

zakładanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych,

osuszanie budynków,

wiercenie szybów,

montaż elementów stalowych,

wyginanie elementów stalowych,

montowanie i demontowanie rusztowań i platform roboczych, z wyłączeniem ich wynajmowania,

wznoszenie konstrukcji z cegieł i kamienia,

wznoszenie kominów i pieców przemysłowych,

specjalistyczne roboty budowlane wymagające umiejętności wspinaczkowych i zastosowania specjalnego sprzętu, np. do prac na wysokościach,

roboty podpowierzchniowe,

budowę odkrytych basenów kąpielowych,

czyszczenie zewnętrznych ścian budynku za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod,

wynajem dźwigów i innego sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, które nie są przeznaczone do określonych rodzajów budowli.

Podklasa ta nie obejmuje:

wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych bez operatora, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

 

Analiza działów 41,42,43 PKD prowadzi zasadniczo do następujących wniosków:

- grupa 41 [roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków] – wskazuje wyraźnie na cel prac budowlanych, jakim jest przygotowanie lub budowa budynków do sprzedaży. Tutaj niewątpliwie więc wchodzimy w zakres wyłączenia wynikającego z opisu produktu finansowego;

- grupa 42 [roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej] oraz grupa 43 [roboty budowlane specjalistyczne] obejmują jedynie katalog prac samych w sobie, bez precyzowania celu wykonania tych prac.
W ramach tych grup nie doprecyzowano celu ich wykonania, tj. czy prace te będą prowadzone w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży.

Fakt posiadania przez przedsiębiorcę w opisie PKD działów 42 i 43 nie wyklucza możliwości udzielenia pożyczki, natomiast, dla bezpieczeństwa pożyczkodawcy, we wniosku o pożyczkę oraz w umowie pożyczki powinna znaleźć się klauzula / oświadczenie o celu przeznaczenia pożyczki. Dodatkowo, w umowie pożyczki powinna znaleźć się klauzula umożliwiająca rozwiązanie umowę pożyczki  w razie stwierdzenia, iż pożyczkobiorca narusza w/w cel. Podobne oświadczenie [o celu nabycia] mogłoby również zostać zamieszczone w umowie sprzedaży nieruchomości.

W opisie produktu jest zapis, że oprocentowanie jest rynkowe, oparte na stopie referencyjnej. Co w sytuacji, gdy marża ustalana w toku procedowania wniosku w toku uwzględniania wartości zabezpieczenia (np. kwota pożyczki 100 tys. Zł, a wartość nieruchomości 400 tys. zł) nakazuje zastosować marże na poziomie 0,6 lub 0,7, co da w konsekwencji wartość oprocentowania poniżej 2,85 lub 5,85? Czy będzie to dopuszczalne i czy stanowić to będzie pomoc de minimis czy nie?

Faktem jest, że stawka marży 100 pb nie jest jedyną przewidzianą przez Komunikat i istnieją takie sytuacje,
w których marża może być mniejsza – wtedy, gdy poziom zabezpieczeń jest standardowy z wysokim ratingiem (75 pb), albo wysoki z co najmniej dobrym ratingiem (60/75 pb), a zarazem wskazuje się, że Komunikat stanowi punkt początkowy analizy.
Jednakże, stosowanie co najmniej marży w wysokości 100 pb jest zasadą według Komunikatu (‘Zazwyczaj do stopy bazowej dodaje się 100 punktów bazowych’). Ewentualne błędne zastosowanie niższej marży zasadniczo będzie wiązać się z udzieleniem korzyści, a przy spełnieniu innych warunków pomocy, udzieleniem pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.
Taka pomoc nie mogłaby być uznana za pomoc de minimis, bowiem DFR nie wprowadził (jeszcze) programu pomocowego używającego pomocy de minimis. Sam fakt, że pomoc byłaby kwotowo niewielka, nie sprawiałby że rozporządzenie nr 1407/2013 mogłoby być zastosowane. Gdyby Pośrednik Finansowy zasadnie zastosował mniejszą marżę, to w ogóle nie byłoby pomocy (stawka byłaby rynkowa). Gdyby zastosował błędnie – nastąpiłaby korzyść na potrzeby art. 107 ust. 1 TFUE. Udzielenie mniejszej marży jest więc obciążone ryzykiem.
Skoro zatem standardowy (normal) poziom zabezpieczeń powinien być rozumiany jako „poziom zabezpieczeń, jakiego zwyczajowo wymagają instytucje finansowe z tytułu gwarancji dla udzielanych kredytów (Normal collateral should be understood as the level of collateral normally required by financial institutions as a guarantee for their loan)”, a Fundusz już standardowo wymaga określonych zabezpieczeń oraz ew. zabezpieczeń przyjętych u danego PF, to zastosowany w konkretnym przypadku poziom zabezpieczeń powinien być wyraźnie wyższy , aby kwalifikować się jako ‘wysoki’ poziom zabezpieczeń. W przypisie 6 do Komunikatu sugeruje się również, że ‘wysoki’ poziom zabezpieczeń to taki, który dałby razem z masą upadłościową zaspokojenie wierzytelności co najmniej w 70% albo wyższe, w kontraście do LGD poniżej 30%

Czy w momencie zmiany wysokości stopy bazowej (w trakcie trwania okresu spłaty pożyczki) istnieje konieczność aktualizacji oprocentowania pożyczki? Stopa referencyjna obliczana jest przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej w momencie podpisania umowy, ale czytając Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych nie jestem pewny czy stopa bazowa jest stała przez cały okres spłaty pożyczki).

Pośrednicy zobowiązani są stosować w udzielanych pożyczkach oprocentowanie rynkowe na ogólnych zasadach określonych w Opisie produktu finansowego.
Zgodnie z treścią załącznika nr 1 do Umowy o pośrednictwo finansowe (dla RPO, DRPI), stanowiącego jej integralną cześć, w pkt 7 a) „Oprocentowanie”, wskazano iż:

i. Pośrednik Finansowy udziela RPO (odpowiednio: DRPI) na rzecz MŚP na warunkach rynkowych (szczegółowe dane zawiera Tabela nr 1 powyżej),
ii. wysokość oprocentowania RPO (odpowiednio: DRPI) jest rynkowa i powiązana z metodą ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych wynikającą z Komunikatu Komisji (2008/C 14/02) oraz aktualną stopą bazową dla Polski, opublikowaną w aktualnym Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajdującym się pod adresem:
iii. ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html,
iv. zmiany przepisów, o których mowa w pkt. a. ppkt ii lub wysokości stopy bazowej lub wejście w życie nowych uregulowań prawnych w zakresie sposobu ustalania wysokości stopy referencyjnej w Okresie Budowy Portfela obligują Pośrednika Finansowego do wprowadzenia koniecznych zmian w przedmiotowym zakresie.

Również w tabeli obejmującej podstawowe parametry w tytule „Oprocentowanie na warunkach rynkowych” wskazane jest, iż stopa referencyjna ustalona zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego metodologią oceny ryzyka z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02). Postanowienie załącznika uzupełnia postanowienie par. 9 ust. 10. Umowy o pośrednictwo finansowe, zgodnie z którym „RPO udzielana przez Pośrednika Finansowego będzie oprocentowana, zgodnie ze stosowaną przez Pośrednika Finansowego Metodologią oceny ryzyka, przy uwzględnieniu aktualnych zaleceń Komisji Europejskiej wynikających
z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14/6 z 19.1.2008 s. 6 - 9).”

Zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) stopa bazowa jest aktualizowana według następującego schematu:

„Każdego roku będzie przeprowadzana aktualizacja stopy referencyjnej. Stopa bazowa będzie obliczana
w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną we wrześniu, październiku i listopadzie poprzedniego roku. Ustalona wtedy stopa bazowa będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia. Dla okresu od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. stopa referencyjna będzie obliczana wyjątkowo w oparciu o jednoroczną stopę IBOR zarejestrowaną
w lutym, marcu i kwietniu 2008 r., z zastrzeżeniem stosowania następnego akapitu.
Ponadto, w celu uwzględnienia znacznych i nagłych zmian, aktualizacja zostanie przeprowadzona za każdym razem, gdy średnia stopa obliczona za trzy poprzednie miesiące będzie odbiegać o więcej niż 15 % od stopy obowiązującej. Nowa stopa zacznie obowiązywać pierwszego dnia drugiego miesiąca po miesiącach, z których dane wykorzystano dla potrzeb obliczeń.”

Mając na uwadze powyższe, Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do wprowadzenia koniecznych zmian,
w przypadku aktualizacji stopy referencyjnej. W umowie z MŚP rozwiązaniem, który może temu służyć jest wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej.

Udzielona została pożyczka DRPI w dwóch transzach. Termin rozliczenia wynosi 90 dni od daty wypłaty pełnej kwoty pożyczki. Pożyczkobiorca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia, wskazując termin wykraczający poza maksymalny, określony w regulaminie. Czy wymagana jest zgoda DFR na wydłużenie tego terminu? Pożyczkobiorca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu rozliczenia, wskazując termin wykraczający poza maksymalny, określony w regulaminie. Czy wymagana jest zgoda DFR na wydłużenie tego terminu?

W pierwszej kolejności, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z definicją nieruchomości rolnej zawartą w art. 46 (1) Kodeksu cywilnego, nieruchomość rolna to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej
i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Przepis ten jednoznacznie determinuje charakter i cel wykorzystania nieruchomości rolnych, przy czym nie wskazuje na możliwość wykorzystania tego rodzaju nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Natomiast, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy o pośrednictwo finansowe [Opis Produktu Finansowego], pożyczkę można przeznaczyć na nabycie nieruchomości komercyjnych, produkcyjnych, handlowych, usługowych i innych w sposób naturalny wykorzystywanych lub zajmowanych na cele  działalności gospodarczej. Cel ten [działalność gospodarcza] determinuje zatem charakter
i przeznaczenie nieruchomości nabywanej ze środków RPH. Działalnością gospodarczą jest z kolei zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
W związku z tym, że zgodnie z istotą udzielenia pożyczki PRH nieruchomość powinna być wykorzystana na cele działalności gospodarczej, stąd należy wykluczyć możliwość finansowania tą pożyczką zakupu nieruchomości rolnych.
W tym miejscu zaznaczyć również można, iż przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego [art. 3]. Skoro więc nieruchomość rolna [zgodnie z jej definicją z KC] może być wykorzystana tylko na w/w cele, to zakup tego rodzaju nieruchomości ze środków RPH przeczyłby istocie tej pożyczki.

Proszę o informację czy jest możliwe sfinansowanie zakupu nieruchomości w ramach RPH od Spółdzielni mieszkaniowej. Nieruchomość została wylicytowana, umowa wstępna podpisana. Został wpłacony zadatek. Spółdzielnia jednak wymaga przelewu środków za nieruchomość przed spisaniem aktu notarialnego i jest to wymóg wpisany w regulaminie spółdzielni. Nie jest więc możliwe ustanowienie hipoteki na kupowanej nieruchomości przed wypłatą środków Sprzedającemu. Czy w związku z tym, możliwe jest zabezpieczenie pożyczki na innej nieruchomości należącej do Wnioskodawcy, której wartość jest taka sama jak nieruchomości kupowanej z RPH? Ustanowienie hipoteki na innej nieruchomości mogłoby posłużyć jako czasowe zabezpieczenie do momentu sporządzenia aktu notarialnego i ustanowienia hipoteki na nieruchomości kupowanej z RPH. Docelowy akt notarialny może zostać sporządzony natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie spółdzielni.

Co do zasady RPH jest zabezpieczana przede wszystkim na nieruchomości, której zakup jest z niej finansowany. W nielicznych przypadkach, m.in. w takim, który opisał Pan poniżej , procedura sprzedaży może narzucać pewne ograniczenia co będzie miało wpływ na przebieg transakcji. W opisanym przypadku PF może, na podstawie analizy ryzyka i zgodnie ze swoimi procedurami dot. zabezpieczeń, zastosować zabezpieczenie przejściowe w postaci ustanowienia zabezpieczenia na innej nieruchomości pamiętając, iż docelowym zabezpieczeniem musi być hipoteka na nieruchomości finansowanej z RPH.

Czy przedsiębiorca, który jest płatnikiem VAT, a kupuje nieruchomość od osoby fizycznej lub firmy (nie będącej płatnikiem VAT i nie mogącej wystawić faktury VAT), jest zobowiązany jedynie do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 5 lub 20% (w zależności od długości spłaty) kwoty brutto?

Tak, w opisanej sytuacji wkład własny liczony jest od ceny nieruchomości brutto.

Czy dozwolony jest zakup nieruchomości od członków rodziny np. teściowej lub żony, jeśli małżeństwo posiada notarialnie potwierdzoną rozdzielność majątkową?

W umowie ani w przepisach powszechnie obowiązującego prawa nie znajdujemy wyłączeń w zakresie nabywania nieruchomości od członków rodziny czy osób bliskich - co do zasady więc tego rodzaju transakcje są dopuszczalne.
Natomiast kwestią, która może budzić zastrzeżenia w tego rodzaju transakcjach, jest wartość nieruchomości [cena zakupu] – i to zarówno pod kątem ustalenia kwoty pożyczki, jak i parametrów zabezpieczenia jej spłaty. W tego rodzaju transakcjach zaleca się więc Pośrednikom Finansowym zachowanie szczególnej staranności przy analizie i weryfikacji informacji podanych w operacie szacunkowym [m. in. podczas przeprowadzania wizji lokalnej nieruchomości]. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wartości danej nieruchomości [np. gdy istnieje istotna rozbieżność między wartością wskazaną w operacie szacunkowym a aktualnymi cenami rynkowymi tego rodzaju nieruchomości] PF powinien rozważyć odmowę udzielenia pożyczki.

Czy dozwolony jest zakup lokalu mieszkalnego pod siedzibę firmy, jeżeli tylko część tego mieszkania będzie wydzielona pod działalność?

Istotne jest, aby pożyczka udzielona została w celu zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. W tym zakresie przyjąć należy, iż cel ten będzie zachowany, jeśli cała nabywana nieruchomość zostanie wykorzystana na ten cel. Inne niż działalność przeznaczenie nieruchomości nabytej ze środków RPH, czy też przeznaczenie jej w jednej części na działalność, a
w pozostałej – na inne cele, byłoby sprzeczne z istotą w/w pożyczki.

Czy firma zajmująca się wynajmem nieruchomości (wykluczona ze względu PKD) może pozyskać RPH na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na własną siedzibę firmy?

W odpowiedzi na pytanie informuję, iż z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie PKD nr: 58.31.Z [pośrednictwo w obrocie nieruchomościami] oraz 41.20.Z roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków – w celu sprzedaży] podmiot ten nie może otrzymać pożyczki z RPH. Wskazane rodzaje działalności są objęte wyłączeniem zawartym w Opisie produktu finansowego - dotyczy ono przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie: kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży. W takiej sytuacji, gdy podmioty z uwagi na prowadzoną działalność, są wyłączone, nie badamy już celu udzielenia pożyczki.

Czy zapis w celu wyceny, na drugiej stronie operatu szacunkowego przygotowywanego do wniosku o RPH, o treści :”Określenie wartości rynkowej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności dla potrzeb zabezpieczenia Regionalnej Pożyczki Hipotecznej” jest prawidłowy i wystarczający zgodnie z zapisami umowy o pośrednictwo finansowe?

Zgodnie z założeniem RPH i umową [a konkretnie – postanowieniami § 8, dotyczącymi zasad sporządzania operatu szacunkowego], operat szacunkowy sporządzany jest dla celów wyceny nieruchomości objętej pożyczką, a jednocześnie – dla przyjęcia parametrów zabezpieczenia spłaty pożyczki. Jeśli chodzi stricte o wytyczne co do treści takiego operatu, to zgodnie z § 8 ust. 5 umowy, „operat szacunkowy oraz jego kolejne aktualizacje powinny zawierać informację, że zostały sporządzone w celu wyceny nieruchomości, która ma zostać nabyta (…)”.

Zestawiając treść tego postanowienia umowy, jak i ogólnej „intencji” sporządzania operatu, można przyjąć, iż zacytowane w pytaniu oświadczenie – jakkolwiek może niefortunnie sformułowane - jest
z nimi zgodne. Skoro bowiem operat określający wartość rynkową nieruchomości został przygotowany dla potrzeb zabezpieczenia RPH, to tym samym sporządzony został w celu wyceny nieruchomości, która ma zostać nabyta z RPH.

Wnioskodawca chciałby kupić nieruchomość, która jest obciążona hipoteką. W praktyce bankowej odbywa się to poprzez wystawienie promesy wierzyciela hipotecznego, najczęściej banku na zwolnienie hipoteki pod warunkiem, iż część ceny sprzedaży nieruchomości zostanie wpłacona na spłatę zadłużenia kredytu. Pozostała część pożyczki wypłacona zostanie na rachunek sprzedającego. Pożyczkobiorca nie otrzymuje w tym przypadku środków na swój rachunek. Czy jest możliwe udzielenie pożyczki w tym przypadku zakładając, że wypłata nastąpi na rachunek Sprzedającego i na spłatę zaciągniętego zobowiązania które obciąża nieruchomość? Czy jest jakieś inne rozwiązanie, które można zastosować w tego typu przypadkach?

W przypadku przedstawionym w zapytaniu, gdzie nieruchomość objęta jest kredytem zabezpieczonym hipoteką ustanowioną na rzecz banku, brak jest w istocie innej możliwości niż wypłata części kwoty
z tytułu pożyczki na poczet zadłużenia z tytułu kredytu bankowego. W tym wypadku umowa sprzedaży nieruchomości powinna zawierać informację o stanie faktycznym dotyczącym nieruchomości (obciążenie hipoteką ustanowioną na rzecz banku, z tytułu udzielonego kredytu) oraz określać precyzyjnie sposób, w jaki nastąpi zapłata ceny z tytułu sprzedaży tej nieruchomości [wskazanie tych wszystkich okoliczności – w gestii sporządzającego akt sprzedaży]. Zalecane jest też, aby odnośne zapisy zostały zamieszczone również w umowie RPH. 
Co prawda, umowa o pośrednictwo finansowe w § 19 ust. 16 wskazuje, iż wypłata kwoty udzielonej RPH następować będzie bezpośrednio na rachunek bankowy zbywcy nieruchomości, wskazany
w umowie sprzedaży nieruchomości sporządzonej w postaci aktu notarialnego. Literalnie więc, umowa ustanawia zasadę / sposób przekazania środków z tytułu pożyczki. Natomiast, w zaistniałym stanie faktycznym, tak literalne rozumienie i zastosowanie w/w zapisu umowy bez uzasadnienia blokowałoby stronom [tak umowy sprzedaży, jak i umowy RPH] zastosowanie dopuszczalnego prawem rozwiązania, wskazanego powyżej. Przy prawidłowym zastosowaniu tego rozwiązania, z punktu widzenia RPH istotne - rzecz jasna - pozostaje, aby nabywana nieruchomość została przeznaczona na cel związany
z działalnością gospodarczą, a pożyczkobiorca dokonał zwrotu otrzymanych środków w terminie określonym w umowie pożyczki.
W sytuacji, gdzie przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość objęta hipoteką z tytułu niespłaconego kredytu, nie widzimy możliwości zastosowania innego rozwiązania.

Przedsiębiorca jest współwłaścicielem nieruchomości (w 1/3), w 2/3 nieruchomość należy do osób fizycznych (w tym przypadku rodziców Przedsiębiorcy). Z informacji od przedsiębiorcy wynika, że przedsiębiorca prowadzi na swojej części działalność gospodarczą (magazyny i serwis), natomiast pozostała cześć (rodziców) znajduje się przy salonie tej samej firmy. Rodzice nie będą zamieszkiwali w zbywanej części nieruchomości. Czy możliwy jest zakup 2/3 nieruchomości, zaznaczam, że dla nieruchomości jest prowadzona jedna księga wieczysta?

Zgodnie z Opisem produktu finansowego [zał. nr 1 do umowy], pożyczka może być przeznaczona na zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umowa dopuszcza więc możliwość nabycia części nieruchomości [tj. udziału we współwłasności nieruchomości], w tym wypadku – części budynku, nie różnicując przy tym sytuacji, gdzie nabywca jest już aktualnym właścicielem części nieruchomości, której pozostała część ma zostać objęta zakupem finansowanym ze środków z RPH. Nabywana część nieruchomości powinna być jednak wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, nieobjętej wyłączeniem wskazanym w Opisie produktu finansowego. Zwrócić należy uwagę, iż finansowanie tego rodzaju zakupu, gdzie udział we współwłasności przysługuje rodzicom nabywcy, powinno zostać poprzedzone wnikliwą analizą operatu szacunkowego i ustaloną w nim wartością nieruchomości [w tym m. in. podczas wizji lokalnej na terenie nieruchomości] – w tym zakresie zalecana jest szczególna staranność PF. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wartości nieruchomości, PF powinien rozważyć odmowę udzielenia pożyczki.

Czy przedsiębiorca który posiada następujące PKD, może starać się o regionalną pożyczkę hipoteczną: 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI.

Zasadniczo, zgodnie Umową o pośrednictwo finansowe i Opisem produktu finansowego [zał. nr 1 do umowy] pożyczka udzielana jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - tym przedsiębiorcom, którzy nie prowadzą działalności w zakresie: i) kupna i sprzedaży nieruchomości; ii) pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; iii) realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży. W świetle powyższego, brak jest możliwości udzielenia pożyczki przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie objętym PKD 68.10.Z [kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek]. Jest to działalność wprost wyłączona spod finansowania. Jeśli natomiast chodzi o działalność w zakresie objętym PKD 68.20.Z [wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi], to tego rodzaju działalność nie została wykluczona w Opisie produktu finansowego. Możliwe jest więc udzielenie pożyczki podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami, o ile pożyczka zostanie przeznaczona na nabycie nieruchomości komercyjnej, produkcyjnej, handlowej, usługowej lub innej, która ma być wykorzystywana lub zajmowana na cele działalności gospodarczej [istotny jest tutaj cel udzielenia pożyczki].

Czy w ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej można sfinansować zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego (dla lokalu zostanie utworzona nowa księga wieczysta)?

Pożyczki udzielane w wykonaniu Umowy o pośrednictwo finansowe mogą być udzielane również na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości pod warunkiem, że istnieje dla takiej nieruchomości wyodrębniona księga wieczysta.

Firma od wielu lat prowadzi działalność rekreacyjno-turystyczno-usługową. Obecnie chciałaby poszerzyć swoją ofertę. Ze względu a specyfikę prowadzonej działalności korzysta z gruntów leśnych i rolniczych które przekształca zgodnie z prawem. Dla projektu rozwojowego musi zakupić grunty, które obecnie posiadają status rolnych. Nie ma przeszkód prawnych do przeprowadzenia takiej transakcji ponieważ posiada w tym zakresie stosowne zapisy w KRS. Czy jest możliwy zakup z RPH gruntów rolnych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-turystyczno-usługowej w sytuacji takiej, że zainteresowany przedstawi wiążącą prawnie umowę przekształcenia gruntu rolnego na funkcje rekreacyjno-turystyczno-usługowe. Uzupełnienie: Przedsiębiorca rozważa inwestycje polegająca na budowie infrastruktury (parkingi) , miejsc poligonowych pod organizacje rajdów pojazdów militarnych , pikników itp. Aby to zrealizować musi kupić nieruchomości gruntowe (tereny leśne, rolne) , historycznie powiązane z kompleksem. Jest po wstępnych rozmowach z obecnym właścicielem, który wyraża wole sprzedaży. Cała operacja dostosowania nieruchomości gruntowych do nowych funkcji wymaga procedur administracyjnych związanych z przekształceniami w tym wyłączeniu gruntu spod produkcji rolnej. Jaki to będzie zakres - to ustali firma, która otrzyma zlecenie.

Z uwagi na fakt, że nieruchomość, która miałaby być objęta transakcją sprzedaży, jest aktualnie nieruchomością rolną i wnioskodawca nie posiada stosownego rozstrzygnięcia organu administracyjnego dotyczącego zmiany jej statusu na „nierolną”, udzielenie pożyczki w takiej sytuacji byłoby sprzeczne z jej celem, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast nieruchomość rolna, w myśl obowiązujących przepisów, może być wykorzystana stricte na cele rolne. Nieruchomość rolna jest to bowiem nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej [art. 46 (1) kodeksu cywilnego]. Zgodnie zaś z art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nieruchomością rolną jest nieruchomość rolna w rozumieniu przepisów k.c., z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. W świetle w/w przepisów, nieruchomością rolną z przeznaczeniem typowo rolnym nie będzie tylko i wyłącznie nieruchomość, dla której w planie zagospodarowania przestrzennego określono przeznaczenie inne niż cele rolne. Wskazać należy, że procedura administracyjna związana ze zmianą statusu nieruchomości z „nierolnej” na rolną zależna jest od decyzji organu administracji, której nie można przewidzieć. Nawet jeśli działka kwalifikuje się do „odrolnienia”, to nie można przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja organu. Powoduje to swojego rodzaju niepewność, iż środki z RPH zostaną przekazane przedsiębiorcy, który nie będzie mógł ich przeznaczyć na cel obejmujący działalność gospodarczą. Pożyczka w takiej sytuacji udzielona byłaby bez istnienia tej podstawowej przesłanki, jaką jest właśnie działalność gospodarcza.

Z Regionalnej Pożyczki Hipotecznej trzy firmy chcą kupić jedną nieruchomość (jedna księga wieczysta). Klient pyta, czy jedna z tych firm może wnioskować o pożyczkę na zakup tej nieruchomości. Każda z tych firma posiada siedzibę w tym samym miejscu i prowadzi działalność w ramach tych samych PKD.

Z przedstawionego zapytania wynika, iż podmiot wnioskujący o RPH pokryje „swoją” część ceny zakupu nieruchomości, do której zapłaty zobowiąże się zgodnie z umową sprzedaży, ze środków pochodzących z pożyczki, natomiast dwa pozostałe podmioty – z innych środków. Umowa RPH nie uniemożliwia stosowania tego rodzaju rozwiązania, istotne jest jednak, aby zachowany został cel nabycia nieruchomości (tj. działalność gospodarcza) i jednocześnie – aby firmy przystępujące do transakcji nabycia posiadały PKD nie objęte wyłączeniem określonym w umowie o udzielenie RPH. Istnieje więc - teoretycznie - możliwość, aby cena zakupu nieruchomości była częściowo finansowana z RPH w zakresie zobowiązania do jej zapłaty przez jedną z firm, która wnioskuje o udzielenie RPH.W praktyce jednak, zwrócić należy uwagę w tym przypadku na kwestię zabezpieczenia spłaty tego rodzaju pożyczki – tj. ustanowienia hipoteki na nabywanej nieruchomości. W opisanej sytuacji hipoteka będzie obciążać tylko tą część ułamkową nieruchomości, która stanowić będzie udział współwłaściciela będącego pożyczkobiorcą [hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości]. Będzie to powodować problemy z dochodzeniem spłaty należności objętej pożyczką na drodze postępowania egzekucyjnego, wówczas bowiem postępowanie egzekucyjne toczyć się będzie tylko w odniesieniu do ułamkowej części nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. Aby cała nieruchomość mogła być zabezpieczona hipoteką, dwaj pozostali kupujący powinni zgodnie przystąpić do umowy o udzielenie RPH i wyrazić zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki hipoteką na ich częściach nieruchomości, a jednocześnie - musieliby złożyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z ich części, o podobnej treści jak pożyczkobiorca.

Proszę o interpretację możliwości udzielenia Regionalnej Pożyczki Hipotecznej dla Wnioskodawcy będącego komornikiem sądowym. Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości i pełni funkcję komornika sądowego realizującego powierzone zadania zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji. Potwierdzeniem prowadzenia działalności jest wpis na listę komorników sądowych umieszczoną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy dodać, że Wnioskodawca posiada nadany numer NIP, Regon oraz jest płatnikiem podatku VAT. Do składnia wniosków o udzielenie RPH uprawnieni są Przedsiębiorcy (MŚP) działający w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, czego potwierdzeniem jest wpis do KRS lub CEIDG. Zatem, czy podmiot prowadzący działalność jako komornik sądowy jest podmiotem uprawnionym do starania się o pożyczkę hipoteczną, biorąc pod uwagę fakt, iż nie posiada wpisu do CEIDG?

Założeniem finansowania pożyczką z RPH, wynikającym z postanowień umowy o pośrednictwo finansowe, jest udzielenie pożyczki podmiotom posiadającym status przedsiębiorcy [M/Ś/P] wg przepisów ustawy o działalności gospodarczej, które prowadzącą działalność gospodarczą. Abstrahując więc od celu udzielanej pożyczki i pozostałych warunków z tym związanych, współistnieć muszą dwie przesłanki: posiadanie statusu przedsiębiorcy MŚP oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność komorników sądowych uregulowana jest w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z art. 3a tej ustawy, komornik na własny rachunek wykonuje czynności określone w ustawie. Oznacza to m.in., że finansuje swoją kancelarię z uzyskiwanych opłat, pokrywa własne wydatki z własnych przychodów, ponosi też ryzyko prowadzonej działalności. Na gruncie tego przepisu przyjmuje się, że komornik sądowy, wykonując na własny rachunek określone w ustawie czynności komornicze, prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły zarobkową działalność usługową, posiadającą wszystkie cechy działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [wyrok NSA w Warszawie z dn. 26.08.2010 r., II FSK 623/09; wyrok SN III UK 60/15]. Działalność komorników sądowych sklasyfikowana została – na gruncie PKD – jako podmiot świadczący usługi prawnicze [69.10.Z]. Spełniona jest więc jedna ze wskazanych wyżej przesłanek, jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże, przechodząc do badania drugiej przesłanki - dotyczącej posiadania statusu przedsiębiorcy – kwestia ta przedstawia się już inaczej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna (…) wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Komornik sądowy, jakkolwiek wykonuje działalność usługową na własny rachunek, to nie prowadzi jej już we własnym imieniu, a w imieniu państwa. Na gruncie bowiem ustawy o komornikach sądowych i egzekucji posiada on status funkcjonariusza publicznego [art. 1 ustawy] – organu, którego kompetencje wymagają pozostawania z innymi uczestnikami postępowania egzekucyjnego w relacjach o charakterze publicznoprawnym, a nie prywatnoprawnym. Relacje publicznoprawne z kolei, jako regulowane normami o charakterze publicznoprawnym, oznaczają zależność między organem postępowania [komornikiem], a stroną. Stosunki te nie są relacjami podmiotów równorzędnych, ponieważ komornik, jako organ egzekucyjny, z jednej strony - realizuje funkcje państwa, z drugiej zaś – nie wchodzi z uczestnikami postępowania w stosunki zobowiązaniowe [wyrok TK z 12.04.2012 r., SK 21/11; TK z 14.05.2009 r., K 21/08].Wobec powyższego, nie można komornikowi sądowemu - jako funkcjonariuszowi publicznemu - przypisać statusu przedsiębiorcy, a tym samym nie jest możliwe zaklasyfikowanie go jako mikroprzedsiębiorcy, małego czy średniego przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niespełnienie drugiej z w/w przesłanek przeczy możliwości przyznania w tej sytuacji pożyczki z RPH.

Czy przedmiotem finansowania ze środków RPH może być „prawo do wyłącznego korzystania z tarasu”? Klient kupuje lokal od dewelopera. W umowie rezerwacyjnej określono, iż przedmiotem rezerwacji jest lokal wraz z tarasem. Z kolei zapis przedstawionego nam projektu aktu notarialnego (Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki) stanowi, iż przedmiotem sprzedaży jest: 1. lokal kwota ….., 2. prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, kwota….. Z projektu aktu notarialnego wynika, że ww. taras traktowany jest przez dewelopera jako część wspólna nieruchomości.

Z treści opisanego zapytania wynika, iż w projekcie aktu notarialnego przedmiot sprzedaży określony jest jako „prawo własności lokalu wraz z prawem wyłącznego korzystania z tarasu [wyodrębnionym w ramach nieruchomości wspólnej]. Przedmiot sprzedaży określony został więc w sposób prawidłowy. Zwrócić należy uwagę, iż samo prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, a zatem – z części nieruchomości wspólnej, nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu, albowiem jest ono prawem związanym z własnością lokalu, niesamodzielnym i bez niego nie istnieje. Powierzchnia tarasu, jako takiego, wchodzi w zakres powierzchni nieruchomości wspólnej całego budynku i nie podlega samodzielnemu obrotowi. Patrząc pod kątem zabezpieczenia, na prawie takim, samym w sobie, nie można też ustanowić zabezpieczenia w postaci hipoteki. Będzie nią już natomiast obciążone prawo własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej [a zatem cały przedmiot sprzedaży].Dlatego też, nabycie tego prawa odbywa się jednocześnie z nabyciem prawa własności lokalu, w drodze jednej umowy sprzedaży. Na gruncie umowy o finansowanie, przedmiotem transakcji sprzedaży finansowanej ze środków RPH może być zakup nieruchomości. W naszym stanie faktycznym mamy do czynienia z nieruchomością [lokal] i związanym z własnością nieruchomości udziałem w nieruchomości wspólnej, którego samego w sobie nabyć nie można. Biorąc pod uwagę treść umowy, to finansowana transakcja [zgodnie z jej opisem wynikającym z projektu aktu notarialnego] jak najbardziej może być finansowana środkami z pożyczki. Natomiast już samo prawo do wyłącznego korzystania z tarasu – odnosząc się literalnie do przedstawionego zapytania – jako, że nie może podlegać samodzielnemu obrotowi, nie może być rozpatrywane na gruncie pożyczki z RPH.

Klient zamierza kupić lokal mieszkalny z przeznaczeniem na prowadzenie w nim działalności gospodarczej wraz z miejscami parkingowymi, które będą kupione jako udział w nieruchomości wspólnej. Czy możemy sfinansować z RPH zakup miejsc parkingowych?

Z treści opisanego zapytania wynika, iż przedmiotem sprzedaży objęty będzie lokal wraz z miejscami parkingowymi [jako część wspólna nieruchomości, w której znajduje się w/w lokal]. O ile zachowane zostaną reguły wymagane przez umowę pożyczki, w szczególności – jeśli przedmiot sprzedaży zostanie wykorzystany na cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, a podmiot będący pożyczkobiorcą nie prowadzi działalności wykluczonej, przedmiotowa transakcja może zostać sfinansowana ze środków z RPH.

Klient kupuje nieruchomości z licytacji komorniczej i chce od nas uzyskać finansowanie. Nie będziemy tu mieć do czynienia z aktem notarialnym przeniesienia własności i jednoczesnym ustanowieniem hipoteki na nieruchomości. Czy możemy udzielić finansowania, jeśli zgłosi się do nas Pożyczkobiorca z wylicytowaną nieruchomością? Z tego, co nam wiadomo, procedura jest następująca: licytacja, przybicie, uprawomocnienie się przybicia po tym następuje zapłata na rachunek sądu kwoty i następnie wydanie postanowienia o zasądzeniu. Czy jest możliwe, aby dokonać wpłaty na rzecz Sądu po przybiciu prawomocnym i ustanowić czasowo hipotekę na innej nieruchomości, a w momencie wydania postanowienia o zasądzeniu dokonać wpisu na zakupywaną hipotekę?

Analiza przedstawionego zagadnienia pokazuje nam, iż mamy do czynienia z bardzo problematyczną kwestią zarówno z punktu widzenia zapisów Umowy o pośrednictwo jak i specyfiki samego procesu nabycia nieruchomości przez licytację komorniczą. Umowa o pośrednictwo finansowe odnosi się do finansowania zakupu nieruchomości w drodze umów sprzedaży, a zatem stosunków prawnych regulowanych przepisami kodeksu cywilnego, zawieranych zgodnie przez dwie strony umowy - sprzedającego i kupującego, gdzie w chwili zawarcia umowy na kupującego przechodzi własność nieruchomości. W postanowieniach umowy posłużono się terminami związanymi z formą nabycia, jaką jest zakup / sprzedaż w drodze umowy sprzedaży [akt notarialny], umowa reguluje też sposób zapłaty ceny sprzedaży [przelew na rachunek sprzedającego wskazany w akcie notarialnym], natomiast w żaden sposób nie przewiduje nabycia czy przekazania własności nieruchomości w innej formie. Nabycie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym, rzecz jasna, różni się od transakcji sprzedaży. Pierwszą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, iż przejście własności zgodnie z przepisami k.p.c. dotyczącymi egzekucji z nieruchomości następuje w innym [późniejszym] momencie niż moment, w jakim miałaby zostać uruchomiona pożyczka. Moment wpłaty środków nastąpiłby bowiem po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, na wezwanie komornika [zgodnie z art. 967 k.p.c.], natomiast samo przejście własności nastąpiłoby później - na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przysądzeniu własności [art. 998 k.p.c.].Dochodzi więc tutaj dodatkowy czynnik, jakim jest udział podmiotu trzeciego [sąd], na którego działanie nie mamy wpływu [tj. kiedy wyda stosowne postanowienie, czy też z jakichś powodów odmówi jego wydania] . Ma to znaczenie dla ustalenia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nabywanej nieruchomości – dopóki pożyczkobiorca nie będzie właścicielem nieruchomości, dopóty nie można będzie obciążyć jej hipoteką. Jednocześnie prowadzi do powstania sytuacji, gdzie uruchomiono środki z funduszu i niejako są one „zamrożone” przez pewien okres czasu, którego nie znamy – do momentu decyzji sądu. Tutaj nie mamy też, jak w przypadku umowy sprzedaży, tylko dwóch stron transakcji [kupujący – sprzedający], gdzie własność przechodzi na kupującego z momentem podpisania umowy sprzedaży i w zasadzie od tej chwili, jako dysponent nieruchomości, może realizować przedsięwzięcie finansowane pożyczką. Trzeba też wspomnieć, że postanowienie sądu o przysądzeniu własności może być zaskarżone przez każdego uczestnika postępowania, co dodatkowo może przesunąć w czasie moment przejścia własności o niemożliwy do sprecyzowania okres czasu, z kolei zaś zaskarżenie tego postanowienia wiąże się z ryzykiem, że w wyniku zaskarżenia sąd wyższej instancji uchyli postanowienie o przysądzeniu własności. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę, choćby teoretycznie, ewentualne utrudnienia ze strony dłużnika związane z udostępnieniem nieruchomości nabywcy – prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności jest co prawda podstawą do wykonania eksmisji, jednak i w tym wypadku w grę wchodzi element czasu związany z postępowaniem eksmisyjnym. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, iż na gruncie obowiązującej Umowy i w związku z przebiegiem procedury licytacji komorniczej nie można sfinansować z RPH zakupu nieruchomości w drodze takiej licytacji.

W złożonym wniosku o udzielenie pożyczki hipotecznej wnioskodawca wskazał, iż siedziba spółki ma miejsce w Poznaniu. Jednakże wnioskodawca (jak wynika z jego strony WWW) podsiada biura m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, które nie są wpisane do KRS. Na potwierdzenie spełnienia warunku, iż Wnioskodawca posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, w tym między innymi w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa, Wnioskodawca przedstawił m.in. CIT-ST oraz informację, iż nie są to oddziały firmy, lecz biura, w związku z czym nie są zobligowani do przedstawiania tej informacji w KRS. Proszę o interpretację, czy w takim przypadku możemy uznać, iż Wnioskodawca spełnia powyższy warunek, biorąc pod uwagę fakt, iż w KRS nie jest ujęta informacja o oddziałach/biurach w Rubryce 3 – Oddziały

Zgodnie z warunkami umowy, pożyczka może być udzielona MŚP z siedzibą lub prowadzącym działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Obowiązujące przepisy nie wymagają, by fakt prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie był „zinstytucjonalizowany” w formie np. zakładu, oddziału, przedstawicielstwa czy filii zgłoszonego do rejestru jakim jest, przykładowo KRS. Fakt ten może wynikać z różnych  innych źródeł potwierdzających prowadzenie działalności na danym terytorium, ale  Pośrednik Finansowy musi uzyskać  pewność, że  działalność jest faktycznie prowadzona we wskazanym miejscu.

Potencjalny pożyczkobiorca zwrócił się z wnioskiem o zakup nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na pensjonat agroturystyczny. W operacie szacunkowym w Wypisie z rejestru gruntów wskazane jest, że część działki to grunty rolne zabudowane (25%), a pozostała część pastwiska trwałe (75%). Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w XXX. Przeznaczenie wskazano jako MR/MN. Dla oznaczenia MR przeznaczenie podstawowe zgodnie z uchwałą o planie zagospodarowania przestrzennego to "zabudowa zagrodowa i gospodarcza związana z produkcją rolną. Dopuszczalne kierunki przekształceń to między innymi "adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących". Dopuszczalne funkcje towarzyszące to między innymi agroturystyka. Z kolei dla oznaczenia MN wskazano jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku).Wysyłam w załączeniu zdjęcie z operatu szacunkowego strony z w/w definicjami obszarów oraz zlokalizowaniem nieruchomości będącej przedmiotem zakupu. Proszę o odpowiedź na pytanie, czy przedmiotowa nieruchomość może być zakupywana ze środków RPH?

Nieruchomość objęta wnioskiem jest w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona w części na cele rolne. Na tle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i wydanych w oparciu o nią interpretacji ANR i Prezesa ANR nieruchomość taką uznać należy za nieruchomość rolną. Zgodnie ze stanowiskiem ANR, nawet jeśli część nieruchomości ma charakter rolny, mamy do czynienia z nieruchomością rolną i zastosowanie znajduje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Udzielenie pożyczki w takiej sytuacji byłoby sprzeczne z jej celem, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej [nieruchomość rolna, w myśl obowiązujących przepisów, może być bowiem wykorzystana stricte na cele rolne]. Ponadto, do zbycia nieruchomości tego rodzaju mają zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego o prawie pierwokupu przysługującym organom administracji rolnej.

Czy ze środków RPH możliwe jest sfinansowanie zakupu niezabudowanej działki gruntu o charakterze rolnym, dla której nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Przedsiębiorca zamierza wybudować na zakupionej działce halę produkcyjno–magazynową z zapleczem administracyjno–socjalnym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Charakter inwestycji będzie zgodny z prowadzoną dotąd działalnością gospodarczą. Klient otrzymał decyzję Burmistrza o warunkach zabudowy.

Co do zasady, pożyczki ze środków RPH nie są udzielane dla nieruchomości posiadających status nieruchomości rolnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nieruchomością rolną jest nieruchomość rolna w rozumieniu KC, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne [art. 2 pkt 1 ustawy]. Z kolei, wg art. 46 (1) KC, „nieruchomość rolna to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej”. Analizowana nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego pomocniczo należy odnieść się do wspomnianej decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli decyzja nie zawiera dodatkowego wymogu uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu rolnego na cele nierolnicze i określa przeznaczenie nieruchomości na cele budowlane, nie związane z działalnością wytwórczą w rolnictwie, to może być uznana za nieruchomość nierolną w rozumieniu przepisów. Tym samym, na nabycie takiej nieruchomości może zostać udzielona pożyczka z RPH. Niezależnie jednak od tego, charakter omawianej nieruchomości będzie badany przez notariusza przygotowującego akt notarialny – umowę sprzedaży, a to pod kątem ustalenia, czy nie ma zastosowania procedura sprzedaży nieruchomości rolnych określona w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Dlatego też, należy zweryfikować u notariusza wybranego dla planowanej transakcji, czy w tym konkretnym przypadku, wobec posiadanej decyzji o warunkach zabudowy, procedura ta nie będzie miała zastosowania i czy sprzedaż odbędzie się według standardowych zasad sprzedaży nieruchomości nieposiadających statusu rolnego.

Czy środki przekazywane w ramach Regionalnego Instrumentu Finansowanego w formie pożyczki pochodzą ze środków krajowych i mogą zostać wykorzystane na pokrycie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach POIR 2014-2020?

Zgodnie z interpretacja UOKiK środki post-Jeremiowe (czyli takie, którymi zarządza DFR Sp. z o.o.) są środkami publicznymi. W związku z powyższym, montaż finansowy projektu wskazujący pochodzenie wkładu własnego z tego właśnie źródła, musi bezwzględnie zostać  zaakceptowany przez Instytucję Zarządzająca POIR 2014 - 2020, gdyż ona odpowiada za prawidłowość procedur przy przyznawaniu dotacji (w tym pomocy publicznej).

Zwrócił się do nas przedsiębiorca z zapytaniem, czy możliwy jest zakup nieruchomości (loftu) od dewelopera na siedzibę firmy, jeśli nieruchomość nie posiada odbioru budowlanego? Deweloper zasugerował, że w akcie notarialnym przenoszą własność i udzielane jest pełnomocnictwo do dokonania przez dewelopera odbiorów. Loft ma wydzieloną księgę wieczystą. Wpłynęły wyjaśnienia od przedsiębiorcy dot. odbioru budowlanego przez dewelopera: „Dzieje się tak, ze względu na szybszy zakup. Jest to nasze ryzyko, które również można ograniczyć w akcie notarialnym poprzez odpowiednie zapisy tym, że deweloper zobowiązuje się do odbioru pod karą równą kosztom doprowadzenia do stanu umożliwiającego odbiór i podpisanie weksla”.

Co do zasady, RPH może zostać udzielona wyłącznie na zakup nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności, pod warunkiem, iż wnioskujący nie prowadzi działalności objętej wykluczeniem. Umowa regulująca udzielenie RPH nie odnosi się do kwestii związanej z odbiorem / brakiem odbioru nieruchomości, zaś z punktu widzenia samej transakcji sprzedaży istotna jest możliwość przeniesienia prawa własności nieruchomości i jeśli taka istnieje – transakcja dojdzie do skutku i będzie ważna. Istotne jest natomiast, aby nabywana nieruchomość mogła zostać wykorzystana do celów prowadzenia działalności gospodarczej i w tym zakresie – dopóki nie nastąpi odbiór nieruchomości będącej przedmiotem transakcji – w praktyce pożyczkobiorca nie będzie mógł z niej korzystać, a tym samym realizować w/w celu do czasu uzyskania odpowiednich zezwoleń administracji budowlanej. Należy mieć na względzie, iż decyzja organów w tej mierze może być negatywna [decyzja organu jest czynnikiem od nas niezależnym], w związku z czym należy się liczyć z ryzykiem braku realizacji celu udzielenia pożyczki. Mając na względzie istnienie tego ryzyka na etapie udzielania pożyczki, zasadnym wydaje się udzielenie odpowiedzi negatywnej, jednakże ostateczna decyzja o przyznaniu pożyczki, po analizie tego i innych ryzyk, jest Państwa autonomicznym uprawnieniem.

Proszę o interpretację, czy przedsiębiorąca prowadzący działalność polegająca na sprzedaży artykułów erotycznych (sex-shop), może ubiegać się o pożyczkę na zakup dwóch lokali związanych z rozwojem działalności gospodarczej tj. otwarcie dwóch kolejnych sklepów. Wątpliwość budzi, czy rodzaj prowadzonej działalności w myśl zapisów Umowy o Pośrednictwo Finansowe § 9 ust. 5 Regionalna Pożyczka Hipoteczna nie może być przeznaczona na sfinansowanie nabycia nieruchomości, która będzie wykorzystywana do wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, nie wyklucza przedsiębiorstwa z możliwości ubiegania się o RPH. Głównym rodzajem prowadzonej działalności przez Przedsiębiorcę ujętym w CEIDG jest Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z) oraz 47.78.Z, 47.91.Z, 88.10.Z, 96.02.Z.

Zaproponowany cel uzyskania pożyczki [prowadzenie sklepu, w którym prowadzona będzie sprzedaż artykułów erotycznych] wykracza poza obszar działalności, które mogą być finansowane pożyczką ze środków Funduszu. Zgodnie z Opisem produktu finansowego [i samą umową], RPH nie może służyć finansowaniu działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera m. in. treści pornograficznych. Sprzedaż wskazanych w zapytaniu artykułów w punktach sprzedaży określanych jako "sex shop'y" jest niczym innym jak właśnie wprowadzaniem do obrotu w/w treści - przy czym słowo "treść" należy tu interpretować szeroko [np. jako istota / element działalności, jako pewnego rodzaju zasada, wymowa czy myśl przewodnia jakichś działań]. Dlatego też, działalność ta nie może być finansowana ze środków z RPH.

W wyniku weryfikacji formalnej wniosku o Regionalną Pożyczkę Hipoteczną stwierdzono, że we wpisie w KRS wnioskodawcy widnieje informacja o przedmiocie działalności: “68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI”. Zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanymi wcześniej wytycznymi, wykluczeniu podlegają tylko niektóre z podklas w danej grupie tj. 68.1, 68.10, 68.10.Z, 68.31, 68.31.Z. Jakie podjąć działania zmierzające do udzielenia RPH, jeśli wnioskodawca deklaruje, że dotychczas nie podjął faktycznie działań w tych przedmiotach oraz zobowiązuje się do nieprowadzenia w nich działalności w przyszłości?

Wpisany w KRS w sposób ogólny przedmiot działalności – PKD 68 obejmuje swoim zakresem podklasy działalności wykluczonej stosownie do Opisu produktu finansowego, nawet jeśli – wg oświadczenia MŚP – nie podjął on działalności w tym zakresie. Posiadanie tego rodzaju PKD w umowie spółki [i ujawnienie tej informacji w KRS] oznacza, że tego rodzaju działalność jest dopuszczalna, nawet pomimo złożenia przez MŚP oświadczenia, iż jej nie podejmie. W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym zasadnym byłaby zmiana umowy spółki MŚP i dostosowanie PKD do kryteriów pożyczkowych. Udzielenie pożyczki bez takiej zmiany i zabezpieczenie się oświadczeniem MŚP, że nie podejmie działalności objętej wykluczeniem obarczone jest ryzykiem, że MŚP postąpi wbrew oświadczeniu - przy czym ryzyko tego rodzaju spoczywałoby w tej sytuacji wyłącznie na Pośredniku Finansowym.

Spółka działająca na Dolnym Śląsku z siedzibą we Wrocławiu postawiła we Wrocławiu halę sportową do piłki nożnej. Identyczną inwestycję ta sama spółka chce postawić poza Dolnym Śląskiem konkretnie w Gdańsku ze środków DRPI. Hala będzie budowana na terenie wynajmowanym, więc niewątpliwie poproszono o umowę dzierżawy terenu pod halę. Hala ma mieć długość 100 metrów i wysokość 18 metrów, oświetlona światłem LED-owym najnowszej generacji, posiadać będzie ogrzewanie i wentylację. Pełnowymiarowe boisko, podzielone na 5 mniejszych o wymiarach 40×20 metrów (w takiej hali grają piłkarze Ajax Amsterdam).

Zgodnie z § 9 ust. 2 umowy o pośrednictw finansowe, PF zawiera Umowy DPRI z wybranymi MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzącymi działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego. Dla oceny kwalifikowalności MŚP do w/w pożyczki wymagane jest więc posiadanie siedziby lub rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska [w jednej z w/w form lub w innej postaci]. Umowa nie wymaga przy tym, by inwestycja finansowana DPRI była zlokalizowana na w/w terenie. Mając to na uwadze, spółka [podmiot] posiadająca siedzibę we Wrocławiu i prowadząca tu działalność gospodarczą,  kwalifikuje się do udzielenia DPRI na planowaną inwestycję poza terenem województwa dolnośląskiego

Spółka – właściciel, ma siedzibę we Wrocławiu, prowadzi tu całą administrację związaną ze stację dializ. Natomiast sama stacja dializ, jako filia przedsiębiorstwa, znajduje się w miejscowości X. Spółka nabywająca także ma siedzibę we Wrocławiu, i na tej samej zasadzie prowadzić będzie we Wrocławiu czynności związane z kontraktowaniem świadczeń, wykonywaniem kontraktu, będzie zarejestrowana jako podmiot leczniczy u wojewody dolnośląskiego. Tutaj płacimy podatki, zatrudniamy personel, natomiast stacja dializ faktycznie zlokalizowana jest w miejscowości X. Na tej zasadzie planujemy dalsze inwestycje w takich miastach jak Września, Strzelce Opolskie i in.

Co do zasady, pożyczka DPRI może być udzielona wybranemu MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzącymi działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego [§ 9 ust. 2 umowy o pośrednictwo finansowe]. Natomiast, należy mieć na uwadze, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do w/w umowy [opis produktu finansowego] DPRI przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych, rozumianych jako ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości [gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków]. W związku z tym, że opisana w pytaniu inwestycja obejmuje zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzi m. in. nieruchomość [budynek stacji], to – wobec treści w/w załącznika - stwierdzić należy, że podlega ona wyłączeniu spod finansowania DPRI.

Czy akceptowalna jest następująca konstrukcja dotycząca wypłaty pożyczki w powiązaniu z warunkami zabezpieczenia pożyczki? Spółka chce zakupić nieruchomość, która jest obciążona hipoteką na rzecz banku w którym dotychczasowy właściciel i sprzedający zaciągnął kredyt. Akt notarialny zakupu nieruchomości i przenoszący własność nieruchomości na rzecz Spółki - potencjalnej Pożyczkobiorcy zawiera jednocześnie oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na zabezpieczenie wnioskowanej pożyczki (spełnienie warunku do uruchomienia pożyczki) – par. 9 Regulaminu. Zgodnie z par. 18 wypłata następuje na rachunek bankowy zbywcy nieruchomości. W tym przypadku uruchomienie nastąpiłoby na specjalny rachunek bankowy zbywcy (rachunek powierniczy), z którego wypłata mogłaby nastąpić tylko i wyłącznie wg. dyspozycji PF polegającej na wykonaniu przez Bank przelewu na spłatę kredytu zabezpieczonego hipoteką w kwocie i na rachunek określony w promesie zwolnienia hipoteki wydanej przez wierzyciela hipotecznego. W ten sposób PF byłby zabezpieczony i wpis hipoteki zostałby dokonany na pierwszym miejscu w hipotece. Do sądu wieczysto-księgowego prowadzącego księgę wieczystą wpłynęłyby jednocześnie dwa wnioski o wpis hipoteki na rzecz PF i zmianę właściciela nieruchomość. Po wypłacie pożyczki i dokonaniu spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką przez PF z rachunku powierniczego, hipoteka zostałaby wygaszona i byłby już wpis hipoteki na rzecz PF, a właścicielem nieruchomości stałby się Pożyczkobiorca. Sprzedający nieruchomość nie byłby uprawniony do zarządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

Warunki umowy ustanawiają, co prawda, zasadę wypłacania środków z pożyczki na rachunek zbywcy nieruchomości, niemniej - z punktu widzenia zabezpieczenia w procesie pożyczkowym celu udzielenia pożyczki i strony sprzedającego [zapłata ceny] – istnieje możliwość wypłaty pożyczki w oparciu o przedstawioną w zapytaniu procedurę wpłaty środków na rachunek powierniczy w banku, a następnie dyspozycję przelewu środków z tego rachunku na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego przez sprzedającego. W sytuacji opisanej w zapytaniu umowa sprzedaży nieruchomości powinna zawierać informację o stanie faktycznym dotyczącym nieruchomości (obciążenie hipoteką) oraz określać sposób, w jaki nastąpi zapłata ceny z tytułu sprzedaży tej nieruchomości [wskazanie tych wszystkich okoliczności]. Zalecane jest też, aby w umowie pożyczki znalazły się tego typu zapisy. Przy prawidłowym zastosowaniu tego rozwiązania, z punktu widzenia celu pożyczki istotne pozostaje, aby nieruchomość została nabyta na cel związany z działalnością gospodarczą, a pożyczkobiorca spłacał pożyczkę w terminach ustalonych w harmonogramie. Po stronie PF spoczywa natomiast w tym zakresie obowiązek dbałości o prawidłowe zastosowanie zaproponowanej procedury pożyczkowej i ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła wniosek o pożyczkę hipoteczną. Pożyczka ma zostać przeznaczona na zakup nieruchomości, której właścicielem jest większościowy udziałowiec Spółki wnioskującej o pożyczkę, który jest jednocześnie jej prezesem. Czy możemy sfinansować RPH powyższą transakcję?

Zasadniczo, możliwe jest zawarcie transakcji sprzedaży nieruchomości między takimi podmiotami - fakt, iż jedną ze stron jest większościowy wspólnik, a zarazem prezes zarządu drugiej strony takiej transakcji nie stanowi tu przeszkody. Przepisy ani umowa nie wykluczają możliwości dokonywania tego typu transakcji między podmiotami będącymi w tego rodzaju relacji. Przy czym, powinny tu zostać zachowane szczególne zasady reprezentacji spółki w umowie z członkiem zarządu określone w obowiązujących przepisach. Niemniej, na etapie badania przesłanek do udzielenia pożyczki szczególną uwagę należy zwrócić na wartość nieruchomości [cena zakupu] podaną przez wnioskującego o pożyczkę – zarówno pod kątem ustalenia kwoty pożyczki, jak i parametrów do ustalenia zabezpieczenia. W tego rodzaju transakcjach zalecane jest zachowanie szczególnej staranności przy analizie i weryfikacji informacji podanych w operacie szacunkowym [m. in. podczas przeprowadzania wizji lokalnej nieruchomości]. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wartości danej nieruchomości czy gdy istnieje istotna rozbieżność między wartością wskazaną w operacie szacunkowym a aktualnymi cenami rynkowymi tego rodzaju nieruchomości, PF powinien rozważyć odmowę udzielenia pożyczki.

Klient złożył wniosek o RPH na zakup nieruchomości, która w księdze wieczystej ma zapis – typ księgi: grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość. Proszę o informację, czy jeżeli w KW jest zapis dotyczący urządzenia, zakup takiej nieruchomości jest możliwy z RPH?UZUPEŁNIENIE: Dodam jeszcze, że sposób korzystania określony w KW niżej opisanej nieruchomości to: grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek i urządzenia stanowiące odrębny przedmiot własności?

Opisana transakcja obejmuje grunt oddany w użytkowanie wieczyste oraz budynek i urządzenia stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Taki opis przedmiotu transakcji odpowiada naturze prawnej użytkowania wieczystego i jest zgodny z zasadami dotyczącymi „traktowania” budynków i urządzeń posadowionych na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, wynikającymi z art. 235 Kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 235 § 1 Kodeksu cywilnego, budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa (…) przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył (…) przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Dalej, zgodnie z art. 235 § 2 Kodeksu cywilnego, przysługująca wieczystemu użytkownikowi własność budynków i urządzeń na użytkowanym gruncie jest prawem związanym z użytkowaniem wieczystym.” Użytkownikowi wieczystemu przysługuje więc własność budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, co dotyczy zarówno budynków i innych urządzeń wzniesionych przez użytkownika wieczystego, jak i budynków i innych urządzeń nabytych przez użytkownika wieczystego w momencie przy ustanawianiu użytkowania wieczystego. Istotnym jest przy tym, że własność budynków i innych urządzeń przysługujących użytkownikowi wieczystemu jest związana z przysługującym mu prawem użytkowania wieczystego, co oznacza, że dzieli losy prawa użytkowania wieczystego i nie może być samodzielnym przedmiotem obrotu. Transakcja mająca za swój przedmiot zbycie prawa użytkowania wieczystego automatyczne obejmie więc w analizowanym wypadku swoim zakresem oba prawa przysługujące użytkownikowi wieczystemu – prawo własności budynków i prawo własności urządzeń posadowionych na tym gruncie. Nie istnieje możliwość wyłączenia spod zakresu tej transakcji prawa własności [np.] urządzeń, gdyż – jako prawo związane z prawem użytkowania wieczystego – nie może ono istnieć „samodzielnie”, w oderwaniu od prawa użytkowania wieczystego i zgodnie z w/w przepisami, jego własność przejdzie z mocy prawa na nowego użytkownika wieczystego. Tak opisany przedmiot transakcji jest zgodny z obowiązującymi przepisami, a transakcja ta może być finansowana środkami z RPH

W związku ze złożeniem przez Klienta w zakresie RPH wniosku o pożyczkę na zakup 2 nieruchomości, które są obciążone z tytułu zaciągniętych przez dotychczasowego właściciela kredytów i konieczności przelania środków z tytułu wnioskowanej pożyczki w przeważającej części na rzecz banków posiadających hipoteki na w/w nieruchomościach a nie bezpośrednio na rachunek sprzedawcy, powstaje pytanie czy możliwym jest sfinansowanie takiej transakcji?

Co do zasady, umowa o pośrednictwo finansowe w § 9 ust. 16 wskazuje, iż wypłata kwoty udzielonej pożyczki następować będzie bezpośrednio na rachunek bankowy zbywcy nieruchomości, wskazany w umowie sprzedaży nieruchomości sporządzonej w postaci aktu notarialnego. Literalnie więc, umowa ustanawia zasadę / sposób przekazania środków z tytułu pożyczki na konto bankowe sprzedającego. Natomiast, z punktu widzenia zasad celowości rozdysponowania środków z funduszu, dopuszczalne jest stosowanie rozwiązania polegającego na wypłacie pożyczki, czy jej części na rachunek kredytowy dotychczasowego właściciela nieruchomości w celu całkowitej spłaty zobowiązania oraz zwolnienia hipoteki. Przy prawidłowym zastosowaniu tego rozwiązania, z punktu widzenia RPH istotne pozostaje, aby nieruchomość została nabyta na cel związany z działalnością gospodarczą - przy spełnieniu wszelkich wymogów w zakresie udzielania pożyczek [m. in. ustanowienie zabezpieczeń] - a pożyczkobiorca dokonał zwrotu otrzymanych środków w terminie określonym w umowie pożyczki. Podkreślić należy, iż w przypadku opisanym w zapytaniu istotne jest, w szczególności, by umowa sprzedaży nieruchomości zawierała informację o stanie faktycznym dotyczącym nieruchomości (obciążenie hipoteką ustanowioną na rzecz banku, z tytułu udzielonego kredytu) oraz określała precyzyjnie sposób, w jaki nastąpi zapłata ceny z tytułu sprzedaży tej nieruchomości [wskazanie tych wszystkich okoliczności – w gestii sporządzającego akt sprzedaży]. Zalecane jest też, aby odnośne zapisy zostały zamieszczone również w umowie RPH. Kwestia oceny stanu finansowego pożyczkobiorcy, jak również adekwatności zabezpieczeń spłaty pożyczki pozostaje, rzecz jasna, w gestii Pośrednika Finansowego.

W nawiązaniu do naszej rozmowy przedstawiam do analizy możliwość pozyskania przez moją firmę kredytu w ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej. Moja firma jest właścicielem 50% udziałów w kamienicy o przeznaczeniu mieszkalno - użytkowym. Kamienica położona jest w Szczawnie Zdroju i od 7 lat jest stale wynajmowana . Część mieszkalna w najmie długo i krótkoterminowym a część użytkowa jako powierzchnia handlowa w stałej umowie dzierżawy na czas nieokreślony. Wynajem kamienicy przynosi regularne dochody na poziomie 140.000 pln rocznie. Właścicielami pozostałej części 50% kamienicy są 2 osoby fizyczne nie powiązane ze mną rodzinnie ani biznesowo. Reprezentowana przeze mnie spółka ma zawarte umowy przedwstępne na odkupienie udziałów od osób fizycznych. Kwota wykupu udziałów została określona na 860.000 plnOperat szacunkowy określa wartość całej kamienicy na ok 2 mln pln. Zabezpieczeniem kredytu może być hipoteka założona na całej kamienicy.

Z treści zapytania wynika, iż podmiot wnioskujący o udzielenie pożyczki RPH chciałby finansować nią zakup udziału (udziałów) w prawie własności nieruchomości od pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Taka transakcja może być finansowana środkami z pożyczki RPH. Co prawda umowa o pośrednictwo finansowe odnosi się do transakcji mającej za swój przedmiot „zakup nieruchomości”, to jednak stosując wykładnię celowościową tych zapisów - pod kątem celu udzielenia RPH, to rozumieć przez to należy również i finansowanie zakupu udziału w prawie własności nieruchomości. Jeśli więc zakup dokonany zostanie na cele związane z prowadzeniem przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu wyłączeń określonych w Opisie produktu finansowego oraz przy spełnieniu wszystkich innych założeń udzielenia tego rodzaju finansowania – brak jest przeciwwskazań do udzielenia wspomnianej pożyczki.

Dzień dobry, mam klienta, który wnioskuje o Pożyczkę Obrotową. Zajmuje się on prowadzeniem sklepów, a jego przeważająca działalność gospodarcza to „47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach”. Czy możemy udzielić w takim przypadku Pożyczki Obrotowej?

Zgodnie z zasadami udzielania pożyczek RPO  [§ 9 ust. 5 pkt 5 umowy o pośrednictwo finansowe] – pożyczka może zostać udzielona przez Pośrednika Finansowego na rzecz MŚP z przeznaczaniem wyłącznie na wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz [m. in.] finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera [m. in.] tytoniu i wyrobów tytoniowych. Jeśli podmiot ubiegający się o pożyczkę prowadzi, jako działalność główną, działalność w ramach PKD 47.26.D [sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach], to stwierdzić należy, iż nie kwalifikuje się on do finansowania środkami z pożyczki udzielanej przez Fundusz. Działalność ta jest bowiem objęta wyłączeniem wspomnianym zarówno w w/w umowie, jak i w opisie produktu finansowego.

Opis sytuacji: 1. Nasza spółka XX– ma zapis w PKD wykluczający nas z finansowania ( zapis mówiący o pośrednictwie w rynku nieruchomości), pomimo iż zakup przedmiotowej nieruchomości był by dla naszych własnych celów i nie dalszej odsprzedaży. 2. Planujemy założenie nowej spółki co wiąże się z wyższym oprocentowaniem 5,85 % rocznie, w której głównym udziałowcem będzie spółka YY Sp. Z o.o.; natomiast nowo stworzony podmiot będzie zajmował się doradztwem inwestycyjnym oraz pośrednictwem pracy. Pytanie: 1. Ile czasu musi mieć podmiot starający się o finansowanie w niższym oprocentowaniu 2,85 %, oraz czy może to być nowo nabyta spółka z datą założenie minimum rok czasu 2. Czy w ramach zabezpieczenia kwoty pożyczki, może nastąpić zabezpieczenie na innej nieruchomości należącej do osoby prywatnej lub podmiotu nie powiązanego z pożyczkobiorcą.

Z punktu widzenia celu udzielenia pożyczki istotne jest, aby wnioskodawca / pożyczkobiorca nie przeznaczył jej na działalność objętą wykluczeniem. O ile więc wnioskodawca działalności tej nie prowadzi i prowadzić nie będzie (w szczególności zaś – nie posiada w ramach zakresu swojej działalności wskazanego obszaru wykluczonego  PKD)  powiązania osobowe i kapitałowe pozostają bez znaczenia. Ad.1) zasady kształtowania oprocentowania zostały określone w stosowanej przez Pośrednika Finansowego metodologii oceny ryzyka z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02). Ad.2 Zgodnie z zasadami określonymi dla produktu RPH, każda pożyczka przed uruchomieniem środków wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego, z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdej RPH będzie, co najmniej 1) weksel, oraz 2) hipoteka ustanowiona na kupowanej przez MŚP nieruchomości.

Dzień dobry, wracam się z prośbą o pomoc w sprawie klienta, który chciałby wnioskować o Regionalną Pożyczkę Hipoteczną. Klient od 2013 roku prowadzi spółkę XX Sp zoo. Jako Prezes spółki i posiada 50,17% udziałów w spółce. Drugi udziałowiec - jego współmałżonka posiada 49,83% udziałów w tej spółce. Zajmują się sprzedażą produktów smarnych tj. różne oleje silnikowe, kosmetyki samochodowe, zapachy samochodowe oraz części samochodowe. Działalność prowadzą w wynajętej nieruchomości położonej w miejscowości AAA. Przedmiotowa nieruchomość jest dzierżawiona od innej spółki osobowej tj. YYYYY Spółka Jawna, którą też klient prowadzi wspólnie ze współmałżonką, w podziale po równo 50% udziałów w kapitale spółki. Spółka ma siedzibę w AAAA i zajmuje się sprzedażą części samochodowych. Oprócz tych dwóch spółek, klient prowadzi jeszcze indywidualną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – jest to firma motoryzacyjna, która zajmuje się naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych. Klient prosi o udzielenie odpowiedzi czy istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie Regionalnej Pożyczki Hipotecznej dla spółki XX Sp. z o.o. na zakup obecnie dzierżawionej do celów prowadzenia działalności nieruchomości, znajdującej się w Lubaniu, której zbywcą jest spółka powiązana tj. YYYY Spółka Jawna. Celem zakupu w/w nieruchomości jest w szczególności podniesienie wartości firmy XX Sp. z o.o., w ujęciu majątkowym, co umocni jej pozycję na rynku stwarzając warunki do dalszego stabilnego rozwoju. Ponadto zakup nieruchomości urealnieni jej rzeczywistą wartość rynkową. W świetle przepisów prawnych spółka jawna mogłaby wnieść przedmiotową nieruchomości w formie aportu do spółki XX Sp. z o.o. Jednak z punktu widzenia ekonomicznego taka forma przeniesienia nieruchomości jest bardzo niekorzystna dla obu spółek. Spółka YYYY S.J. w swoich księgach rachunkowych wykazuje wartość nieruchomości, która jest znacząca niższa od ceny rynkowej, bowiem zgodnie z przepisami o rachunkowości zostało zastosowane umorzenie środka trwałego. Z kolei spółka XX sp z o.o. przejęłaby nieruchomość, która nie urealnia jej rzeczywistej wartości, cena rynkowa nieruchomości wynosi bowiem 1 000 000,00 zł. Dlatego też zakup nieruchomości stanowi najlepsze rozwiązanie dla obu spółek.

Zasadniczo, zawarcie transakcji sprzedaży nieruchomości między takimi podmiotami jest możliwe, o ile spełnione są kryteria udzielenia pożyczki. Przepisy nie wykluczają możliwości dokonywania tego typu transakcji między podmiotami będącymi w tego rodzaju relacji, gdzie w strukturze właścicielskiej znajdują się te same osoby. Jednakże, przy finansowaniu transakcji między takimi samymi podmiotami przyjrzeć się należy jednak szczególnie zasadom ustalenia wartości nieruchomości, według jakich określono cenę zakupu nieruchomości. Jest to istotne zarówno pod kątem ustalenia kwoty pożyczki, jak również określenia parametrów zabezpieczenia jej spłaty. W tego rodzaju transakcjach, pomiędzy podmiotami o relacjach „rodzinnych”, zalecane jest zachowanie szczególnej staranności przy analizie i weryfikacji informacji podanych w operacie szacunkowym [m. in. podczas przeprowadzania wizji lokalnej nieruchomości]. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wartości danej nieruchomości czy gdy istnieje istotna rozbieżność między wartością wskazaną w operacie szacunkowym a aktualnymi cenami rynkowymi tego rodzaju nieruchomości, należy rozważyć odmowę udzielenia pożyczki.

Przedsiębiorca planuje zakup nieruchomości, która zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego położona jest na terenie. -zabudowy usługowej z dopuszczeniem mieszkaniowym (MN); zieleni urządzonej (ZP); -obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (RU); -rolniczym (R). Zdaniem Przedsiębiorcy przedmiotowa nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ukur między innymi z uwagi na fakt, iż tereny rolnicze stanowią jedynie 7% powierzchni tej działki. Ponadto Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza zabudowę mieszkaniową, a w przewarzającej części (43%) działka stanowi teren zieleni (opinia w załączeniu).Bardzo proszę interpretację, czy w ramach Regionalnej Pożyczki Hipotecznej może zostać sfinansowania przedmiotowa nieruchomość.

Wskazana we wniosku nieruchomość, która miałaby stać się przedmiotem finansowania – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – jest w większej części swojego obszaru przeznaczona na cele inn e niż rolne [55 % - obszar o przeznaczeniu nierolnym; 45 % - obszar o przeznaczeniu rolnym. Oceny charakteru nieruchomości [rolna / nierolna] dokonuje się na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którym nieruchomością rolną jest nieruchomość rolna w rozumieniu art. 46 (1) K.C., z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. O ile więc według definicji kodeksowej, nieruchomością rolną będzie grunt wykorzystywany na cele rolne aktualnie lub nadający się (przeznaczony) do wykorzystania na takie cele w przyszłości, o tyle - zgodnie z definicją wskazaną w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego - nie będzie nieruchomością rolną teren, który wprawdzie obecnie służy celom rolniczym [a zatem spełnia przesłanki z art. 46 (1) k.c. do uznania go za rolny], lecz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został na cele inne niż rolne. Z przedstawionej decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Generalnego KOWR wynika, iż przeprowadzona przez organ analiza dotycząca omawianej działki wskazuje, że cechy faktyczne omawianej nieruchomości przemawiają za przyjęciem wniosku, iż nie jest ona nieruchomością rolną w rozumieniu k.c. [charakter zabudowy, aktualny sposób użytkowania, wpis kompleksu pałacowo – parkowego do rejestru zabytków]. Za przyjęciem tego wniosku przemawia także jej przeważające przeznaczenie [cele nierolne – 55 %] ustalone w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego. W powyższym zakresie podzielić należy argumentację przedstawioną przez organ. W związku z powyższym, dopuszczalne jest udzielenie pożyczki na zakup przedmiotowej nieruchomości – pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów jej udzielenia.

Klientka prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest w związku małżeńskim, ustawowa wspólność majątkowa. Planuje zakupić nieruchomość (lokal), której właścicielem jest brat męża. Czyli zakup lokalu od szwagra. Czy tego rodzaju powiązania dyskwalifikują klientkę w możliwości ubiegania się o pożyczkę RPH?

Zasadniczo, zawarcie transakcji sprzedaży nieruchomości między podmiotami/osobami, między którymi zachodzą powiązania  jest możliwe, o ile spełnione są kryteria udzielenia pożyczki. Jednakże, przy finansowaniu tego typu transakcji należy ze szczególną starannością przyjrzeć się zasadom ustalenia wartości nieruchomości, według jakich określono cenę zakupu nieruchomości. Jest to istotne zarówno pod kątem ustalenia kwoty pożyczki, jak również określenia parametrów zabezpieczenia jej spłaty. W tego rodzaju transakcjach, pomiędzy podmiotami o relacjach „rodzinnych”, zalecane jest zachowanie szczególnej staranności przy analizie i weryfikacji informacji podanych w operacie szacunkowym [m. in. podczas przeprowadzania wizji lokalnej nieruchomości]. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wartości danej nieruchomości czy gdy istnieje istotna rozbieżność między wartością wskazaną w operacie szacunkowym a aktualnymi cenami rynkowymi tego rodzaju nieruchomości, należy rozważyć odmowę udzielenia pożyczki.

Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie Regionalnej Pożyczki Hipotecznej z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości z rynku pierwotnego. Nieruchomość jest już wybudowana i zgodnie z informacjami uzyskanymi od pożyczkobiorcy, deweloper oczekuje na wydanie pozwolenia na użytkowanie. Przedsiębiorca, z uwagi na brak księgi wieczystej dla nabywanej nieruchomości, proponuje na zabezpieczenie odrębną nieruchomość, która zaspokajałaby wymogi odnośnie do zabezpieczenia stosowane przez PF oraz które obowiązywałoby do czasu wyodrębnienia KW dla nieruchomości nabywanej. Proszę zatem o informację, czy w związku z kończącym się Okresem Budowy Portfela istnieje możliwość wypłaty środków RPH na depozyt notarialny, które to środki ostatecznie, pod warunkiem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zostaną przekazane na rachunek zbywcy po Okresie Budowy Portfela.

Założenia dot. udzielania produktu finansowego, jakim jest pożyczka RPH, określa szczegółowo umowa o pośrednictwo finansowe i zał. nr 1 [opis produktu finansowego]. Przedstawiona propozycja transakcji nie jest jednak spójna z tymi założeniami, na co wskazuje poniższa analiza: po pierwsze, jednym z założeń jest możliwość wykorzystania nabywanej nieruchomości do celów prowadzenia działalności gospodarczej i w tym zakresie – dopóki nie zostanie udzielona zgoda na użytkowanie [co nota bene dotyczy całego budynku] – brak jest możliwości realizacji w/w celu, który jest zasadniczym celem udzielenia RPH. Po drugie, realizacja przez pożyczkobiorcę w/w celu w analizowanym wypadku zależna byłaby od decyzji organu nadzoru budowlanego, która dopiero zostanie wydana - udzielanie pożyczki w tym momencie, przed wydaniem decyzji, jest więc bardzo ryzykowne. Decyzja w tym przedmiocie może być bowiem zarówno pozytywna, jak i negatywna – niezależnie od pozytywnej oceny przesłanek przemawiających za jej wydaniem, dokonanej przez dewelopera czy inne podmioty. W sytuacji, gdy realizacja celów udzielenia pożyczki ze środków Funduszu jest tak niepewna i zależna od decyzji podmiotów, odradza się udzielania pożyczek. Ponadto, z opisu stanu faktycznego wynika, że środki z tytułu pożyczki miałyby zostać wpłacone na depozyt notarialny, aby uniknąć przekroczenia Okresu Budowy Portfela ustalonego w umowie o pośrednictwo finansowe. Zgodnie natomiast z umową [§ 1 definicje], „OBP trwa od podpisania Umowy z PF do wypłaty całości środków na poczet RPH, jednak nie dłużej niż 12 m-cy od dnia podpisania Umowy oraz obejmuje w szczególności czynności takiej, jak: przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o RHP, zawarcie umów RPH, wypłatę środków pieniężnych na pokrycie RPH, ustanowienie zabezpieczeń oraz wszelkie inne czynności faktyczne i prawne niezbędne w celu realizacji Umowy”. Nawet jeśli by uznać, że w/w rozwiązanie polegające na wpłacenie środków na konto notarialne, jest wypełnieniem zobowiązania PF z tytułu wypłaty środków z pożyczki, to wg w/w definicji OBP – okres 12 m-cy powinien obejmować także ustanowienie zabezpieczeń i wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne w celu realizacji umowy. Proponowane rozwiązanie spowoduje jednak przekroczenie OBP. Mając na uwadze powyższe okoliczności i ryzyka związane z tym sposobem realizacji transakcji, zasadnym jest udzielenie wnioskodawcy odpowiedzi negatywnej.

Na dzień złożenia wniosku klient posiadał siedzibę firmy na terenie województwa dolnośląskiego. Zapis w KRS. Zgodnie z zapisem w umowie Pożyczkobiorca zobowiązany jest m.in. do niezwłocznego powiadomienia PF o wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także zmianie siedziby oraz adresu do korespondencji. Spółka planuje przenieść siedzibę poza województwo dolnośląskie. Czy klient ma obowiązek posiadania siedziby na terenie województwa dolnośląskiego do dnia trwania umowy?W Regulaminie oraz Umowie nie znalazłam zapisów co do takiego obowiązku, ale czy taka zmiana ma wpływ na trwającą jeszcze umowę?

Analizując przedstawioną kwestie przede wszystkim, zwrócić uwagę należy, że udzielenie pożyczki nie jest wg umowy warunkowane posiadaniem wyłącznie siedziby na terenie województwa dolnośląskiego. Zgodnie bowiem z umową, pożyczkę można udzielić MŚP, który posiada siedzibę lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w formie filii, oddziału, zakładu lub przedstawicielstwa [§ 2 ust. 2 pkt 2, § 8 ust. 2 w zw. z § 9 ust. 2]. Dla oceny kwalifikowalności do w/w pożyczki wymagane jest więc rzeczywiste prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska [w jednej z w/w form lub w innej postaci]. Ponadto, uwagi wymaga, iż przedmiotem transakcji finansowanej RPH jest zakup nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności, przy czym nieruchomość, która ma zostać kupiona ze środków pochodzących z RPH musi znajdować się na obszarze województwa dolnośląskiego [§ 9 ust. 5].Przyjmując więc, iż skoro wnioskodawca zachował powyższy warunek i nabył nieruchomość znajdującą się na terenie Dolnego Śląska, a nabycie tej nieruchomości nastąpiło z przeznaczeniem na prowadzenie działalności, to uznać należy, iż nawet pomimo zmiany siedziby prowadzi on działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Posiada bowiem nieruchomość zlokalizowaną w tym województwie, którą nabył w celu prowadzonej działalności. Działalność ta z kolei, jak wskazano wcześniej, może być prowadzona w rzeczywistości w jednej z w/w form. W związku z powyższym, zmiana siedziby nie powinna mieć wpływu na zawartą umowę.

W związku z negatywną odpowiedzią na wniosek pożyczkowy, zwracam się z pytaniem czy posiadanie PKD 41.20. Z , 41.10.Z wyklucza nas z możliwości złożenia wniosku. Chciałabym zaznaczyć iż wznoszone przez nas budynki budowane są tylko i wyłącznie na zlecenie klienta indywidualnego i na podstawie jego projektu a nie sprzedaż (nie dokonujemy obrotu nieruchomościami). Główną i podstawową działalnością naszej firmy jest tynkowanie oraz wykonywanie prac remontowych.

Po zapoznaniu się z przekazaną Panu odpowiedzią Pośrednika Finansowego - na złożony wniosek o Regionalną Pożyczkę Hipoteczną, uprzejmie informujemy, że stanowisko przekazane Panu przez Pośrednika Finansowego (w odniesieniu do pkt 1 – kodów PKD) było prawidłowe. W zakresie pozostałych pkt nie odnosiliśmy się, zakładają, że nie budzą one wątpliwości.  Jak już wyjaśnił Pośrednik Finansowy o Regionalną Pożyczkę Hipoteczną mogą ubiegać się Ci Przedsiębiorcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z Opisem produktu finansowego, wg. którego: wykluczeniu podlegają Przedsiębiorcy prowadzących działalność w zakresie: kupna i sprzedaży nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz realizacji projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży. Wskazane przez Pana w CEDiG nr PKD: 1) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - Podklasa ta obejmuje: realizację projektów budowlanych obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy budynków do sprzedaży, 2) 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. obejmują swoim zakresem podklasy działalności wykluczonej. Okoliczność, iż oświadczył Pan, że prowadzona przez Pana działalności nie obejmuje sprzedaży tych nieruchomości, nie może być rozpatrzona pozytywnie. Już sam fakt możliwości prowadzenia przez Pana działalności wykluczonej (ujawnienie w CEDiG ww. kodów PKD) powoduje, że nie zostały spełnione kryteria ubiegania się o pożyczkę. W przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym zasadnym byłoby dostosowanie PKD do kryteriów pożyczkowych.