fbpx

Ułatwienia dostępu

reporeczenia repo2 header

Dlaczego warto

Prowadzisz działalność gospodarczą lub posiadasz siedzibę firmy na terenie Wrocławia lub innej miejscowości w województwie dolnośląskim? Chcesz rozwijać swoją działalność lub szukasz środków na pokrycie bieżących zobowiązań? Nie posiadasz wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu lub nie chcesz go wykorzystywać? To właśnie dla Ciebie stworzyliśmy REPO 2 mechanizm finansowy umożliwiający częściowe zabezpieczenie Waszych zobowiązań. Maksymalna wartość Poręczeń udzielanych jednemu MŚP wraz z podmiotami powiązanymi to aż 2.000.000 zł.

Dla kogo

mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy), którym Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. oferuje poręczenia zobowiązań, na podstawie umowy z DFR Sp. z o.o.

Rodzaje Poręczeń

-Poręczenie Kredytu;
-Poręczenie Należytego Wykonania Umowy i/lub Rękojmi za Wady i/lub Gwarancji Jakości i/lub Zwrotu Zaliczki;
 Poręczenie zapłaty Wadium i e-wadium;
-Poręczenie Leasingu.

Wartość poręczeń

- Maksymalna wartość Poręczenia Kredytu lub Pożyczki: 2.000.000 zł;
- Maksymalna wartość Poręczenia zapłaty wadium: 1.500.000 zł (po spełnieniu dodatkowych warunków);
- Maksymalna wartość Poręczenia Należytego Wykonania Umowy i/lub Rękojmi za Wady i/lub Gwarancji Jakości i/lub Zwrotu Zaliczki: 300.000 zł;
- Maksymalna wartość Poręczenia E-wadium: 50.000 zł;
- Maksymalna łączna wartość udzielonych Poręczeń: 2.000.000 zł;
- Maksymalny czas trwania Poręczenia: 8 lat (96 miesięcy) z wyjątkiem poręczenia Wadium trwającego maksymalnie 127 dni.

Jakie są warunki reporęczenia w REPO2?

- Poręczenie Kredytu lub Pożyczki: do 80% Poręczenia udzielonego przez Pośrednika Finansowego w kwocie do 500.000 złotych lub do 70% Poręczenia udzielonego przez Pośrednika Finansowego w kwocie powyżej 500.000,00 złotych do 2.000.000,00 złotych;

-Poręczenie Wadialne oraz E-wadium: do 80% Poręczenia;

- Poręczenie Należytego Wykonania Umowy i/lub Rękojmi za Wady i/lub Gwarancji Jakości i/lub Zwrotu Zaliczki: do 80% Poręczenia;

-Reporęczenie jest udzielane maksymalnie na okres trwania Poręczenia, nie dłużej jednak niż na 96 miesięcy od dnia udzielenia Poręczenia.

Poręczenie zabezpieczone Reporęczeniem nie może obejmować Kredytów i Pożyczek

- z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych;

- dla celów finansowania zadań nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP;

- dla celów finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

- na spłatę zobowiązań finansowanych:

- ze środków unijnych perspektywy 2014 -2020 oraz 2021-2027;

- ze środków post-JEREMIE (tj. środków finansowych pochodzących z wkładu wniesionego w ramach RPO WD 2007-2013 do Instrumentu Inżynierii Finansowej „Dolnośląski Fundusz Powierniczy” pozostałych po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu „Dolnośląski Fundusz Powierniczy”, tj. środków niezaangażowanych w umowy z MŚP oraz pochodzących ze zwrotów od MŚP (środki post-JEREMIE), przekazanych do Funduszu) oraz ze środków finansowych, o których mowa w art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818);

- ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, jak również z innych funduszy, programów, środków, instrumentów unii europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

- na realizację przedsięwzięć, współfinansowanych ze źródeł wymienionych w lit. a)-c).

Jakie korzyści można uzyskać korzystając z Reporęczenia REPO2?

Dzięki Reporęczeniu REPO2 przedsiębiorca może osiągać wiele korzyści dla swojej firmy. Dla tych przedsiębiorców, którzy ubiegają się o środki w banku np. w celu zwiększenia produkcji, lecz nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń lub wystarczającego majątku  uzyskane poręczenie rozwiązuje problem. Jest to odpowiednia oferta również dla tych MŚP, którzy posiadają wymagane przez instytucje finansowe zabezpieczenie np. w postaci nieruchomości, ale nie chcą blokować swobody dysponowania nią. Z kolei przedsiębiorcy uczestniczący w przetargach dzięki poręczeniu wadialnemu nie muszą blokować swoich środków na opłacenie wadium. Nasza oferta ma również na celu pomoc mniejszym przedsiębiorcą w braniu udziału m.in. w przetargach.

Kto może skorzystać z poręczenia REPO2?

Poręczenie to atrakcyjna oferta dla wielu przedsiębiorstw. Aby jednak móc ubiegać się o taką formę wsparcia finansowego, trzeba spełnić dwa główne kryteria: być mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz działać na terenie województwa dolnośląskiego. Ze szczegółami oferty można zapoznać się poprzez kontakt z naszym Pośrednikiem Finansowym: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Spółka z o.o., al. Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław.

Czy moja firma jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem?

Poręczenie oferowane przez naszego Pośrednika Finansowego tj. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. przeznaczone jest dla mikro, małych oraz średnich firm. To, czy Twoje przedsiębiorstwo należy do jednej z powyższych grup, zależy od kilku czynników, w tym: liczby pracowników i rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego.

Firma jest mikroprzedsiębiorstwem, jeśli zatrudnia nie więcej niż 10 pracowników, osiąga obrót roczny mniejszy niż 2 mln euro, bądź też całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Jeśli jesteś małą firmą, zatrudniasz do 50 pracowników, osiągasz obrót roczny mniejszy niż 10 mln euro, bądź też całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia od 50-ciu do 250-ciu pracowników, bilans roczny jest mniejszy niż 50 mln euro, bądź też całkowity bilans roczny nie może być mniejszy od 43 mln euro.

Gdzie można uzyskać repororęczenia REPO2?

Jeśli chcesz pozyskać zabezpieczenie dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorstwa, zgłoś się do naszego Pośrednika Finansowego: Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Spółka z o.o. ., al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, www.dfg.pl, poreczenia@dfg.pl, tel.: 534 699 663, 696 871 433

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Warunki finansowe REPO2

Prowizja za udzielenie Poręczenia udzielana jest na:
- warunkach rynkowych tj. określonych w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (2008/C 155/02) lub

- warunkach korzystniejszych niż rynkowe i ustalonych zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu je zmieniającym/ zastępującym oraz na podstawie postanowień Programu lub programu go zmieniającego/ zastępującego.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.