Około 1,7 mld euro do 2020 roku przeznaczą poszczególne województwa na wsparcie zwrotnych inwestycji kapitałowych.

Finansowe wsparcie dla przedsiębiorstw przyczyniających się do rozwoju lokalnych gospodarek ma wielkie znaczenie dla Unii Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 przyniosła między innymi wzrost rangi Regionalnych Programów Operacyjnych, a w ślad za tym: finansowania zwrotnego dla firm. Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców.

W tej sytuacji rośnie znaczenie Regionalnych Funduszy Rozwoju powoływanych przez samorządy województw. O doświadczeniach płynących z wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO rozmawiali przedstawiciele funduszy na konferencji, która obyła się w dniach 28-29 maja 2019 r. w Szczecinie.

Spośród ośmiu Regionalnych Funduszy Rozwoju, trzy (wielkopolski, małopolski  i podkarpacki) to nowo założone spółki. Dolnośląski Fundusz Rozwoju i Kujawsko-Pomorski FR powstały na skutek przekształcenia ze spółki istniejącej wcześniej. Na Mazowszu i Pomorzu Zachodnim fundusze rozwoju zostały wydzielone z innych działów struktur samorządowych. Fundusze regionalne to organizacje stosunkowo młode, ponieważ pierwsze z nich działają od 2016  roku. Dolnośląski Fundusz Rozwoju jako pierwszy w Polsce rozpoczął aktywnie udzielać wsparcia dla MŚP już w 2016 roku.

Kwoty, którymi aktualnie dysponują fundusze regionalne, są bardzo zróżnicowane. W zależności od regionu kwoty wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju na wsparcie rozwoju MŚP w regionie przeznacza w tym roku 405 mln zł.

Produkty finansowe, które oferują RFR przedsiębiorcom to: pożyczki obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne, pożyczki na zatrudnienie, pożyczki eksportowe, turystyczne, poręczenia i reporęczenia, a także refaktoring. DFR dla dolnośląskich firm ma w swojej ofercie  pożyczki: na cele inwestycyjne, hipoteczne na zakup nieruchomości i obrotowe. A także  poręczenia kredytów, wadiów, leasingu operacyjnego i transakcji faktoringowych. Fundusz oferuje również wsparcie kapitałowe i quasi-kapitałowe udzielanie przez DFR Inwestycyjny – specjalnie powołaną spółkę celową. Jest to profesjonalny fundusz typu venture capital, który inwestuje kapitałowo, m.in. w start-upy.

Większość funduszy powierza swoje środki pośrednikom finansowym, którzy nawiązują bezpośrednie kontakty z przedsiębiorcami korzystającymi finansowania. W przypadku DFR, pośrednicy zajmują się kompleksową realizacją usług finansowych i doradczych dla MŚP. W najbliższych latach przed regionalnymi funduszami stoją ważne wyzwania. W przypadku Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju do najważniejszych z nich należą zarządzanie procesem udzielania finansowania, planowanie i wdrażanie nowych produktów finansowych, stały rozwój współpracy z sektorem finansowym, uczelniami, instytucji otoczenia biznesu, samorządami i biznesem. To wszystko ma doprowadzić do stworzenia trwałego systemu finansowania dolnośląskich firm.