fbpx

Ułatwienia dostępu

pozyczki na rozwoj

Pożyczka Obrotowa

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Środki z Pożyczki Obrotowej pozyskane w ramach programu Pożyczki na Rozwój zgodnie z obowiązującymi warunkami muszą zostać wykorzystane na bieżące wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą m.in. zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe.

Lista kwalifikujących się kodów PKD

 1. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych)
 2. 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 3. 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 4. 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 5. 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 6. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 7. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 8. 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 9. 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 10. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 11. 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 12. 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 13. 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 14. 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 15. 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 16. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 17. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 18. 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 19. 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 20. 93.12.Z - Działalność klubów sportowych
 21. 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 22. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 23. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 24. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 25. 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 26. 93.29.A - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 27. 93.29.B - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Maksymalna kwota

do 500.000 PLN

Maksymalny okres spłaty

36 miesięcy dla pożyczek o wartości jednostkowej do 300.000 PLN
60 miesięcy dla pożyczek o wartości jednostkowej pomiędzy 300.000 PLN a 500.000 PLN

Sposób spłaty

Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące.

 • możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału*

*nie wydłuża okresu spłaty

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Jeśli już zdecydowałeś się na pożyczkę i wiesz, że spełniasz określone wymagania, zacznij działać!

Złóż wniosek u jednego z aktualnych Regionalnych Pośredników Finansowych (RPF). Wcześniej jednak sprawdź, w jakich miastach obejmujących województwo dolnośląskie działają biura RPF i nawiąż bezpośredni kontakt. Poniżej na stronie znajdują się dane kontaktowe i odnośniki do Regionalnych Pośredników Finansowych.

Warunki Finansowe dla MŚP

Oprocentowanie Pożyczki Obrotowej

 1. Pośrednik Finansowy udziela pożyczki na rzecz MŚP na warunkach rynkowych.
 2. Oprocentowanie pożyczki może być stałe lub zmienne w zależności od wyboru dokonanego przez MŚP przed podpisaniem umowy pożyczki - brak możliwości zmiany w czasie trwania umowy.
 3. Wysokość oprocentowania pożyczki jest rynkowa i powiązana z metodą ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych wynikającą z Komunikatu Komisji (2008/C 14/02) oraz aktualną stopą bazową dla Polski, opublikowaną w aktualnym Zawiadomieniu Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy państwa oraz stóp referencyjnych/dyskontowych obowiązujących 28 państw członkowskich ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i znajdującym się pod adresem: ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html z zastrzeżeniem, że minimalna marża dodawana do stopy bazowej dla MŚP spoza obszaru preferencji wynosi 150 punktów bazowych oraz dla PO o wartości powyżej 300 000 PLN do 500 000 PLN minimalna marża dodawana do stopy bazowej wynosi 200 punktów bazowych.
 4. Zmiany przepisów, o których mowa w pkt.3 lub wysokości stopy bazowej, lub wejście w życie nowych uregulowań prawnych w zakresie sposobu ustalania wysokości stopy referencyjnej w Okresie Budowy Portfela obligują Pośrednika Finansowego do wprowadzenia koniecznych zmian w przedmiotowym zakresie.

Obligatoryjne zabezpieczenie

Pożyczka Obrotowa przed uruchomieniem środków wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdej PO będzie co najmniej weksel in blanco.

Pozostałe warunki dla MŚP

Termin rozliczenia Pożyczki Obrotowej

Termin rozliczenia pożyczki ustalany jest pomiędzy Pośrednikiem Finansowym i MŚP w umowie pożyczki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydatkowania środków. *

* w uzasadnionych przypadkach termin może być wydłużony przez Pośrednika Finansowego

Termin wydatkowania i sposób udokumentowania wydatkowania pożyczki

Wydatkowanie środków Pożyczki Obrotowej następuje zgodnie z biznesplanem i/lub harmonogramem realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż 90 dni od daty wypłaty środków, przy czym termin 90 dni określa datę, do której mogą być wystawione i zapłacone dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków; w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 90 dni.

Wypłata w transzach - 90 dni od daty wypłaty pierwszej transzy środków.

Udokumentowanie wydatkowania środków na podstawie oświadczenia MŚP, że środki zostały wydatkowane na działania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu

Środki nie mogą być przeznaczone na:

 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, 
 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności), 
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych, lub refinansowanie całości lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PO, 
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),  
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych, 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi, 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, 
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, 
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, 
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania). 

Liczba udzielonych pożyczek dla jednego MŚP

Jedna pożyczka

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

about img

Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie.

DFR jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.