fbpx

Ułatwienia dostępu

pozyczki na rozwoj

Pożyczka Inwestycyjna

Na jaki cel pożyczka może zostać przeznaczona?

Środki z Pożyczki Inwestycyjnej pozyskane w ramach programu Pożyczki na Rozwój zgodnie z obowiązującymi warunkami muszą zostać przeznaczone na wydatki inwestycyjne, czyli nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

 

Lista kwalifikujących się kodów PKD

 1. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (z wyłączeniem transportu drogowego pasażerskiego, autobusowych przewozów szkolnych i pracowniczych)
 2. 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 3. 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 4. 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 5. 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie
 6. 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 7. 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 8. 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne
 9. 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 10. 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów
 11. 79.11.A - Działalność agentów turystycznych
 12. 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych
 13. 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
 14. 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 15. 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej
 16. 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 17. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 18. 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
 19. 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 20. 93.12.Z - Działalność klubów sportowych
 21. 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 22. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 23. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 24. 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
 25. 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 26. 93.29.A - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 27. 93.29.B - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Maksymalna kwota

powyżej 1.000.000 PLN, lecz nie więcej niż 3.000.000 PLN

Maksymalny okres spłaty

84 miesiące

Sposób spłaty

 • Raty kapitałowo-odsetkowe miesięczne równe lub malejące
 • Możliwość 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału*

* nie wydłuża okresu spłaty

Gdzie można wziąć pożyczkę?

Jeśli już zdecydowałeś się na pożyczkę i wiesz, że spełniasz określone wymagania, zacznij działać!

Złóż wniosek u jednego z aktualnych Regionalnych Pośredników Finansowych (RPF). Wcześniej jednak sprawdź, w jakich miastach obejmujących województwo dolnośląskie działają biura RPF i nawiąż bezpośredni kontakt. Poniżej na stronie znajdują się dane kontaktowe i odnośniki do Regionalnych Pośredników Finansowych.

Warunki Finansowe dla MŚP

Oprocentowanie Pożyczki Inwestycyjnej

 1. Stałe lub zmienne, na warunkach rynkowych z zastosowaniem stopy referencyjnej stanowiącej sumę obowiązującej stopy bazowej dla pożyczek udzielanych w złotych polskich oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie stosowanej przez Pośrednika Finansowego metodologii oceny ryzyka z zastrzeżeniem, iż minimalna marża dodawana do stopy bazowej dla MŚP spoza obszaru preferencji określonego w Opisie Produktu finansowego wynosi 150 punktów bazowych.
 2. Odsetki ustawowe za opóźnienie.
 3. Zmiany przepisów, o których mowa w pkt. 1 i 2 lub wysokości stopy bazowej, lub wejście w życie nowych uregulowań prawnych w zakresie sposobu ustalania wysokości stopy referencyjnej w Okresie Budowy Portfela obligują Pośrednika Finansowego do wprowadzenia koniecznych zmian w przedmiotowym zakresie.

Wkład własny

MŚP jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości stanowiącej co najmniej 10 % (dziesięć procent) wartości brutto finansowanego przedsięwzięcia.

Obligatoryjne zabezpieczenie

Pożyczka Inwestycyjna przed uruchomieniem środków wymaga ustanowienia zabezpieczenia zgodnie z Polityką zabezpieczeń stosowaną przez Pośrednika Finansowego z zastrzeżeniem, że obowiązkowym minimalnym zabezpieczeniem każdej PI będzie co najmniej weksel in blanco.

Pozostałe warunki dla MŚP

Termin rozliczenia Pożyczki Inwestycyjnej

Termin rozliczenia pożyczki ustalany jest pomiędzy Pośrednikiem Finansowym i MŚP w umowie pożyczki, nie później jednak niż w terminie 3 m-cy od dnia poniesienia ostatniego wydatku ze środków pożyczki (data dowodu zapłaty)*

Termin wydatkowania i sposób udokumentowania wydatkowania pożyczki

Wypłata jednorazowa - 180 dni od daty wypłaty środków, przy czym termin 180 dni określa datę, do której mogą być wystawione i zapłacone dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków; w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, na wniosek Pożyczkobiorcy, Pośrednik Finansowy może zaakceptować wydłużenie tego terminu maksymalnie o kolejne 180 dni.

Wypłata w transzach - 180 dni od daty wypłaty pierwszej transzy środków.

Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków pożyczki oraz wkładu własnego (zgodnie z celem, na jaki została przyznana pożyczka), jest faktura lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego wystawiona nie wcześniej, niż w dniu złożenia wniosku o pożyczkę.

Wszelka dokumentacja potwierdzająca wydatkowanie środków przez Pożyczkobiorcę powinna być, co do zasady, sporządzona w języku polskim, a w przypadku dokumentów wystawianych w języku innym niż język polski, powinna zostać przetłumaczona na język polski przez Pożyczkobiorcę lub na jego zlecenie.

Wykluczenia i ograniczenia w finansowaniu

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków niezwiązanych z realizowaną inwestycją, w tym bieżących potrzeb prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia, opłaty eksploatacyjne, czynsze itp.),
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
 • finansowanie zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności),
 • refinansowanie pożyczek (w tym rat pożyczki), kredytów (w tym rat kredytów), rat leasingowych lub refinansowanie całości, lub części wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o udzielenie PI,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów),
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta, lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu treściami pornograficznymi,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji i/lub obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej, lub zagranicznej (zakaz podwójnego finansowania).

Liczba udzielonych pożyczek dla jednego MŚP

Więcej niż jedna pożyczka (łącznie do max. kwoty 3.000.000 PLN)

Dolnośląski Fundusz Rozwoju organizuje programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do funduszu i są ponownie inwestowane w rozwój dolnośląskiej gospodarki.

about img

Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Dolnośląski Fundusz Rozwoju jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie.

DFR jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju.